Skolens formål og vedtægter

Beskrivelse af Fredericia Realskole

Fredericia Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Fredericia Kommune. Skolen er oprettet i 1895.

 

Fredericia Realskoles formål

Skolens formål er at drive prøveberettiget grundskole og anden undervisning i egne bygninger og bevare skolen for Fredericia by og omegn.

Udover at udøve undervisning er det skolens opgave at virke på et kristent dansk kulturgrundlag og opdrage eleverne til respekt og tolerance for andre mennesker og deres meninger i et samfund med frihed og demokrati. Skolen vil styrke elevernes ansvars- og pligtfølelse, så skolens gamle motto: ” Gør din pligt og lidt til” altid gælder.

 

Skolens vedtægter

 

Vedtægter for den selvejende institution Fredericia Realskole

§ 1

Hjemsted og formål

 

Fredericia Realskole CVR-nr. 32 782 612 er en selvstændig, af andre, uafhængig selvejende institution med adresse og hjemsted på Købmagergade 72, 7000 Fredericia. 

Skolen er oprettet 4.9.1895.

Skolens formål er at drive prøveberettiget grundskole og anden undervisning i egne bygninger og bevare skolen for Fredericia by og omegn.

Udover at udøve undervisning er det skolens opgave at virke på et kristent dansk kulturgrundlag og opdrage eleverne til respekt og tolerance for andre mennesker og deres meninger i et samfund med frihed og demokrati. Skolen vil styrke elevernes ansvars- og pligtfølelse, så skolens gamle motto: “Gør din pligt og lidt til“ altid gælder.  

 

§ 2

Skolens drift

Stk. 1.           

Undervisnings- og tilskudsmæssigt bygger skolen på den til enhver tid gældende lov om friskoler og private grundskoler.

Stk. 2.           

Ud over tilskud fra det offentlige gennemføres skolens drift ved egendækning vha. fx skolepenge for eleverne og eventuelt bidrag fra andre.

Eventuelle bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 3.           

Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.                     

Stk. 4.      

Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, således at forstå, at skolens midler alene må komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

 

 

§ 3

Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1.

På Fredericia Realskole består bestyrelsen af 7 medlemmer, som alle vælges af og blandt forældrene til elever på skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.

Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder jf. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af mænd og kvinder.

Bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives mod forældrenes ønske.

                     

Stk. 2.           

Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år på den årlige generalforsamling. Hvert år skal der afgå skiftevis 3, 2 og 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Forældrene skal have mulighed for at vælge mindst en suppleant, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere forældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen. Der vælges, blandt forældrene til elever på skolen, hvert år 4, suppleanter for bestyrelsen. Valget foregår ved, at medlemmerne til bestyrelsen vælges først, og derefter vælges suppleanterne. Suppleantrækkefølgen afgøres på baggrund af stemmetal, således at den suppleant, der får flest stemmer, er 1. suppleant og så fremdeles for 2., 3., og 4. suppleant. Suppleanter indtræder i det mandat, de erstatter med hensyn til valgperiode.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at kun medlemmer af forældrekredsen stemmer.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i deres funktionsperiode.

                                             

Stk. 3.          

Skolens ansatte kan ikke være medlemmer af bestyrelsen, og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidig er medlem af forældrekredsen på skolen. Jf. denne vedtægts § 4 stk. 3, 4 og 5.

 

Stk. 4.           

Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

 

Stk. 5.           

Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbestemmelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 5, stk. 6, og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler mv.

I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

 

Stk. 6.           

For bestyrelsen, tilsynsførende, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt mv.

 

Stk. 7.           

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. 

De er alle forpligtede til at overholde samtlige regler gældende for private- og friskoler.

 

Stk. 8.           

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 

Bestyrelseshvervene er ulønnede æreshverv, så medlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem, men rejseudgifter og andre udgifter hvervet vedrørende dækkes af skolen efter regning.

 

Stk. 9.           

Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få sin afvigende mening ført til protokols. Protokollen underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

 

 

§ 4

Bestyrelsens opgaver

Stk. 1.           

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse på skolen og overvåger, at bygninger, inventar og materiel mv. holdes i forsvarlig stand. Bestyrelsen er ansvarlig for at skolens midler forvaltes til størst mulig gavn for skolen, og at der tages skyldige økonomiske hensyn.

Bestyrelsen er ligeledes ansvarlig forskolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler mv. og skolens vedtægt, jf. lovens § 5, stk. 5, og at den daglige pædagogiske ledelse af skolen varetages af skolens leder, jf. lovens § 6, stk. 1.           

  

Stk. 2.           

Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvorledes indkaldelsen til bestyrelsens møder skal ske. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og sekretær. I tilfælde af formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.                

Efter hvert møde udarbejdes et referat, som indføres i bestyrelsens mødeprotokol.
(Forretningsordenen optages som bilag til vedtægterne.)  

 

Stk. 3.           

Skolens leder og viceinspektør deltager i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.

 

Stk. 4.           

Lærernes tillidsrepræsentant kan efter bestyrelsens ønske deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

 

Stk. 5.           

Andre medarbejderrepræsentanter samt formanden for forældrerådet kan ligeledes efter bestyrelsens ønske deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, såfremt der foreligger saglige grunde herfor, og bestyrelsen ønsker det.

 

Stk. 6.           

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder.

 

Stk. 7.           

Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og forældrebetalingen for skolefritidsordningen, og træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

 

Stk. 8.           

Skolens forældrekreds består af forældrene til børn på skolen, og forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler mv. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen og valg af en eller flere tilsynsførende, der fører tilsyn med, at elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen foretager valg af de to forældrerepræsentanter til bestyrelsen samt den/de tilsynsførende, og at det kun er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer. Bestyrelsen er ligeledes ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn.

 

Stk. 9.           

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision. Efter endt revision sendes årsregnskabet til skolen, hvor formanden forelægger det for den øvrige bestyrelse. Årsregnskabet og revision skal senest være afsluttet den 31.03. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsregnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab. Bestyrelsen vælger skolens revisor. Efterfølgende sendes årsregnskabet til Undervisningsministeriet inden for den fastsatte frist.

 

Stk.10.          

Forældrene til elever samt fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give retten til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

 

Stk. 11.         

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.

 

Stk.12.          

Ændringer i vedtægterne er en fælles beslutning mellem bestyrelse og generalforsamling. Ændringer i vedtægterne skal vedtages med mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer og forelægges generalforsamlingen til godkendelse jf. § 5, stk. 7.

 

Stk.13.          

Imellem bestyrelsesmøderne varetager et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og sekretær nødvendige arbejdsopgaver - bestyrelsen har beslutningskompetencen.

 

 

§ 5

Generalforsamling

 

Stk. 1.           

Generalforsamlingen består af forældrekredsen. Adgang til generalforsamlingen har desuden skolens fastansatte personale samt særligt indbudte gæster. Sidstnævnte to grupper har ikke stemmeret, med mindre de også tilhører forældregruppen.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer.

 

Stk. 2.           

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen varsles af bestyrelsen mindst 8 uger før afholdelse af denne, og endelig dagsorden udsendes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel.

                     

                   Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.   Beretning ved bestyrelsen.

3.   Beretning ved skolens leder.

4.   Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering.

5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

6.   Valg af tilsynsførende - efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsfø-  

      rende - herunder træffes der beslutning om følgende punkter: 1) kommunal 

      bestyrelsen eller andre, 2) antal tilsynsførende og 3) valgperiode (op til 4  

      år). Forældre har ret til at foreslå kandidater på mødet. Der kan finde genvalg  

      sted.

7.   Indkomne forslag.

8.   Eventuelt.

                     

Stk. 3.           

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før afholdelsen. Forslag skal bekendtgøres for forældrene/værgerne senest ved udsendelse af dagsorden til generalforsamling. Dette gælder også forslag til kandidater til bestyrelsen. Suppleanter kan dog opstilles på selve generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.

 

Stk. 4.           

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal. Alle forældremyndighedsindehavere har hver en stemme. Hvis blot 5 personer ønsker skriftlig afstemning, gennemføres dette. Alle personvalg er dog altid skriftlige.

Stemmeafgivning kræver personligt fremmøde - der kan dog gives fuldmagt til den person, man deler forældremyndigheden med. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende skal forældrekredsen afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels til det besluttede højeste antal tilsynsførende.

 

Stk. 5.           

Der føres en protokol over det, der er vedtaget på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten.

 

Stk. 6.           

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, eller når mindst 25 af de stemmeberettigede hjem, der er nævnt i stk. 1., skriftligt kræver det. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel.

 

Stk. 7.           

Bestyrelsen træffer beslutning om ændringer i vedtægterne. Ændringer kan dog kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 30 dages mellemrum.

Korrektion/tilretning af vedtægterne på Undervisningsministeriets forlangende kan tilrettes af bestyrelsen og blot forelægges generalforsamlingen.

 

 

§ 6

Tegningsret

Stk. 1.           

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jf. dog stk. 3.

 

Stk. 2.           

Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme. Dette kræver underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer, hvoraf formandens underskrift skal være den ene.

 

Stk. 3.           

Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

  

 

§ 7

Skolens leder

Stk. 1.           

Skolens leder har den daglige ledelse af skolen og er i så henseende ansvarlig over for skolemyndighederne og skolens bestyrelse.

 

Stk. 2.           

Skolens leder er ansvarlig for, at de lovbefalede indberetninger til skolemyndighederne bliver behørigt behandlet og indsendt.

 

Stk. 3.           

Skolens leder fører det daglige tilsyn med skolens bygninger, inventar og undervisningsmateriel og har pligt til at holde bestyrelsen underrettet om eventuelle mangler.

Skolens leder overvåger i samarbejde med skolens lærere og under hensyntagen til skolens økonomi, at skolens samlinger er i orden.

 

Stk. 4.           

Fast pædagogisk personale ansættes af skolens leder efter delegation fra skolens bestyrelse. Afskedigelse af pædagogisk personale foretages af skolens leder i samråd med bestyrelsen.

 

Stk. 5.           

Skolens leder ansætter og afskediger skolens pedel, som skal påtage sig ansvaret for skolens daglige renholdelse og opvarmning.

 

Stk. 6.           

Skolens leder ansætter og afskediger vikarer og tidsbegrænset ansatte.

 

Stk. 7.           

Skolens leder sørger for opkrævning af skolepenge og eventuel nedsættelse af disse i forbindelse med tildeling af fripladstilskud jv. § 4 stk. 7.

 

 

§ 8

Forældreråd

Stk. 1.           

Skolen opretter et forældreråd.

Forældrerådet ved Fredericia Realskole har til formål at være et forum til støtte og gavn for skolen og gennem samarbejde med denne være med til at bevare og styrke et godt forhold mellem skole og hjem.

 

Stk. 2.           

Forældrerådet refererer til skolens bestyrelse og skoleleder.

                     

Stk. 3.           

Forældrerådet består af 1 medlem for hver klasse i bh.kl. - 10. årgang, idet hvert medlem kun kan repræsentere én klasse. Foruden disse kan skolens ledelsesrepræsentant (skoleleder eller viceinspektør) og en repræsentant for bestyrelsen deltage i forældrerådets møder. Andre repræsentanter for skolen kan lejlighedsvis indbydes til møderne.

                     

Stk. 4.           

Medlemmerne vælges af og blandt hver enkelt klasses forældre, her undtaget skolens ansatte lærere; valget foregår på ordinære klasseforældremøder i bh.kl. - 2. - 4. - 6. - 8. og 10. klassetrin og gælder for 2 år ad gangen på nær 10. klassetrin.

For hvert forældrerådsmedlem vælges én personlig suppleant.

Valg sker ved almindelig stemmeflertal blandt og af de fremmødte forældre, dog således at hvert hjem kun er indehaver af én stemme, og valget ledes af det eksisterende forældrerådsmedlem.

                     

Stk. 5.           

Forældrerådet vedtager selv sin forretningsorden og vælger af sin midte formand, næstformand og sekretær. Der udarbejdes referat efter hvert forældrerådsmøde, som indsættes i forældrerådets mødeprotokol. Der afholdes mindst 2 møder årligt.
(Forretningsordenen optages som bilag til vedtægterne)

 

Stk. 6.           

Forældrerådet har ikke nogen pædagogisk, økonomisk eller administrativ kompetence over for skolen og er dermed heller ikke ansvarlig på disse områder.

 

                                         

§ 9

Nedlæggelse   

Stk. 1.           

Beslutning om skolens nedlæggelse træffes i fællesskab af bestyrelsen og generalforsamlingen. I så fald skal mindst 3/4 af bestyrelsesmedlemmerne stemme for beslutningen, og på generalforsamlingen skal mindst 3/4 af de fremmødte stemme for. Dersom skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles, skal Undervisningsministeriet orienteres derom af bestyrelsen.

 

Stk. 2.           

Forældrekredsen orienteres umiddelbart herefter om bestyrelsens og generalforsamlingens beslutning og grundlaget herfor.

 

Stk. 3.           

Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2 stk.1 og 2, skal den nedlægges.

 

Stk. 4.           

Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet, og kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. 

 

Stk. 5.           

Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

 

 Stk. 6.          

Overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler mv. Dette gælder ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73.

Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

 

 

Vedtaget på to følgende generalforsamlinger den 11/04  2007 og den 19/06  2007.

 

Fredericia den 04/07  2007

 

Britta Paulin                       

Bestyrelsesformand

Bodilsvej 9                   

7000 Fredericia

 

Lisbeth Hosseini                              Jan Christiansen

Bestyrelsesmedlem                         Sekretær

Elbosvinget 9.                                   Kattegatvej 8

7000 Fredericia                                7000 Fredericia

         

Danny Stentoft                                  Carsten Meinertz

Bestyrelsesmedlem                         Bestyrelsesmedlem

Havepladsvej 18                               Golfvænget 11

7000 Fredericia                                 7000 Fredericia

 

Evan Kjelde                                       Klaus Bernhardt

Bestyrelsesmedlem                        Bestyrelsesmedlem

Kobbelgårdsvej 78                           Vendersgade 5

7000 Fredericia                                7000 Fredericia

 

  •