Skolens kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik for Fredericia Realskole

Et godt og tæt skolehjem-samarbejde understøttes af god kommunikation.
På Fredericia Realskole har vi derfor udarbejdet denne kommunikationspolitik.

 

Forventninger og etik

Skolen kommunikerer med det enkelte hjem om det enkelte hjems eget barn/egne børn og de problemstillinger, der vedrører barnets/børnenes skolegang. Vi kommunikerer ikke om andre forældres børn, ligesom vi heller ikke debatterer med grupper af forældre.
Det er skolens forventning, at al kommunikation foregår i en ordentlig tone og holdes på et sagligt grundlag. Samtidig forventer skolen, at en sag af alle parter kan ses fra flere sider.

For at sikre en god og konstruktiv dialog, gælder disse retningslinjer:

 • Brug de direkte kommunikationslinjer (forældre til lærer/pædagog)
 • Skriv aldrig, når du er vred
 • Hold god tone
 • Vis åbenhed
 • Vær saglig
 • Undgå personlige angreb
 • Undgå at konfliktoptrappe ved at sprede vrede og utilfredshed

Disse retningslinjer gælder både samtaler og skriftlige henvendelser og besvarelser.


ForældreIntra

SkoleIntra er skolens kommunikationsplatform, og forældre har adgang til og forventes at bruge ForældreIntra aktivt.
Skolen kommunikerer skriftligt med forældre via ForældreIntra:

 • Intras opslagstavle anvendes til nyheder fra klassens lærere og pædagoger vedrørende aktiviteter i klassen, i SFO og til informationer af almen skoleinteresse
 • I Intras dagbog/lektiebog indskrives klassens lektier
 • Intras beskedsystem anvendes til direkte kommunikation mellem skolens ansatte og forældre. Beskederne er af relativ kort og informativ art. Drejer det sig om mere komplekse problemstillinger, anmodes via beskedsystemet om opringning/møde.
 • Intras tilmeldingsmodul bruges bl.a. til booking af tid til skole-hjem-samtaler, tilmelding til forældremøder mm.
 • Intras dokumentarkiv anvendes til informationer af ”længere holdbarhed” f.eks. ferieplan, politikker mm.

Det er skolens forventning, at forældre holder sig orienterede om opslag, lektier, beskeder
og udlagte dokumenter på ForældreIntra og forholder sig aktivt til aktuel relevant
information (her kan advisering slås til under Indstillinger – advisering).

Det forventes, at både ansatte og forældre tjekker Intra dagligt på hverdage og derudover
efter behov. Ved henvendelser på Intra kan forventes svar inden for 3 hverdage.


Andre kommunikationskanaler

Foruden ForældreIntra anvendes en række andre kommunikationskanaler. I følgende
oversigt ses skolens anbefalinger til brug af disse:

Kontoret er åbent for personlig henvendelse samt telefonisk på: 75 92 07 20. Åbningstider
er mandag-torsdag kl. 7.30 – 15 og fredag kl. 7.30 – 14.30.

Telefon: Telefonisk kontakt til lærere og pædagoger er til afklaring af forhold, der er så komplekse, at de
ikke kan skrives på ganske få linjer samt til akutte beskeder.
Telefonisk kontakt til lærere og pædagoger – se: Forældreintra ->Kontakt -> Personale mht.
eventuel telefontid. Er der ikke oplyst træffetid, kan personalet forsøges kontaktet på
hverdage mellem kl. 8 og 20.

SMS: Benyttes ikke – kun i akutte tilfælde med anmodning om opringning.

 

Teams – Microsoft

I undervisningen og til nogle typer møder/samtaler benytter vi Microsoft Teams. 

Teams kan bruges til fjernundervisning, men også i den fysiske undervisning er der rigtig gode muligheder for at aflevere opgaver, dele materialer og arbejde i fælles dokumenter på Teams.

I perioder med fjernundervisning vil elever og lærere være i tæt kontakt over Teams. Her kan sendes beskeder og chattes, ligesom video-opkald benyttes med hele klassen, i grupper eller med enkeltelever. 
Lærerne vil her være tilgængelige inden for almindelig arbejdstid, men vil naturligvis også varetage arbejdsopgaver i løbet af dagen, som gør, at de ikke er online hele tiden.

I perioder med fysisk undervisning er lærerne ikke tilgængelige på Teams. Beskeder sendes derfor på Intra, som lærerne tjekker dagligt.

 

Fysiske møder mellem skole og hjem


​​​Forældremøde

I begyndelsen af skoleåret inviteres forældre til forældremøde i den pågældende klasse. Mødet vil primært være af informativ art, men her vil også være mulighed for som forældre at ønske emner taget op. Disse emner sendes til klasselærer i forbindelse med tilmelding til arrangementet. Emnerne er dermed kendt på forhånd og skrevet på den udsendte dagsorden.

Skulle der undervejs i skoleåret opstå behov for et ekstra møde, indkalder klasselærer til dette. Dette kan ske på baggrund af opfordring fra personalet omkring klassen eller fra en eller flere af klassens forældre.
Herudover kan der i løbet af året indkaldes til andre arrangementer med eksterne foredragsholdere og lignende.


Skolehjem-samtale

Afholdes to gange årligt.


Møde

Til information og afklaring af mere komplekse problemstillinger, til konfliktløsning
samt til samarbejde med andre faggrupper såsom psykolog, sundhedsplejerske mv. Ofte
afholdes tillige et evalueringsmøde for at følge op på en given sag.

 

Sociale medier


Sociale medier anvendes i forbindelse med Fredericia Realskole til et konstruktivt og
positivt nyhedsfeed.


Forventninger til elever

Eleverne bestræber sig på at efterleve Den Gyldne Regel: At behandle andre, som du gerne selv vil behandles.
Herudover sørger eleven for at have tilladelse fra personer, der optræder på billeder og video, inden det lægges på nettet. 
Skulle der forekomme ubehagelige ting mellem elever, tages et screenshot og en voksen kontaktes. Det kan være en forælder og/eller én af skolens medarbejdere.
 

Forventninger til forældre

Forældre kaldes ikke uden grund den usynlige klassekammerat.
Som forælder taler man med sit barn om god adfærd på de digitale medier.
Får man som forælder kendskab til et problem, kontakter man den pågældende elevs forældre eller klasselærer og får talt om problematikken og mulige løsninger.
Se i øvrigt afsnittet under Forventninger og etik i nærværende politik. 
 

Forventninger til skolens personale

Får skolens personale viden om uheldige episoder på nettet eller i den digitale
kommunikation, forventes det, at personalet agerer effektivt og seriøst. Således inddrager
og informerer personalet alle relevante parter, så der kan tages hånd om
problemstillingen.

 

Uhensigtsmæssig kommunikation


Skulle der forekomme uhensigtsmæssig kommunikation i forbindelse med Fredericia Realskole, vil dette blive betragtet som en alvorlig belastning af samarbejdet mellem skole og hjem. 
Skolen vil i konkrete tilfælde overveje det fortsatte samarbejde. 

 

Anbefaling til brug af kommunikationsanaler
 

  Anvendes til Kommentar Responstid
Intra’s beskedsystem Meddelelser, informationer, forespørgsler,
anmodning om opringning, sygemelding til klasselærer
 

Tjekkes dagligt på hverdage af både forældre og personale.

Elever kan sende beskeder til lærerne og omvendt.
Inden for 3 hverdage
Kontor – personligt og telefon

Praktiske aftaler, spørgsmål, akutte henvendelser

Åbningstid
Mandag-torsdag kl. 7.30-15.00
Fredag kl. 7.30-14.30

 
Telefon lærere og pædagoger Komplekse problemstillinger og akutte henvendelser  Anmod om opringning på Intra. Ved mere akutte henvendelser, se: Forældreintra -> Kontakt -> Personale mht. eventuel telefontid. Er der ikke oplyst telefontid, kan personalet forsøges kontaktet på hverdage mellem kl. 8 og 20.  
SMS Benyttes ikke. Dog i akutte tilfælde til anmodning om opringning    
Teams – Microsoft Undervisning for elever og personale

Anvendes til fjernundervisning.
Anvendes i fysisk undervisning til fx afleveringer, fildeling og fælles dokumenter.

I perioder med fjernundervisning kan forventes respons dagligt på hverdage. 
Møder 

Skolehjem-samtaler
Forældremøder
Møder af særlig vigtig personlig eller kompleks karakter. Arrangementer med fx ekstern foredragsholder.

   
Sociale medier Positivt og konstruktivt nyheds-feed    


PP/07.10.2021