Skolens kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik for Fredericia Realskole

Et godt og tæt skolehjem-samarbejde understøttes af god kommunikation.
På Fredericia Realskole har vi udarbejdet nærværende kommunikationspolitik.


Forventninger og etik
Skolen kommunikerer med det enkelte hjem om det enkelte hjems eget barn/egne børn og de problemstillinger, der vedrører barnets/børnenes skolegang. Vi kommunikerer ikke om andre forældres børn, ligesom vi heller ikke debatterer med grupper af forældre.
Det er skolens forventning, at al kommunikation foregår i en ordentlig tone og holdes på et sagligt grundlag. Samtidig forventer skolen, at en sag af alle parter kan ses fra flere sider.
For at sikre en god og konstruktiv dialog, gælder disse retningslinjer:

 • Brug de direkte kommunikationslinjer (forældre til lærer/pædagog)
 • Skriv aldrig, når du er vred
 • Hold god tone
 • Vis åbenhed
 • Vær saglig
 • Undgå personlige angreb
 • Undgå at konfliktoptrappe ved at sprede vrede og utilfredshed

Disse retningslinjer gælder samtaler såvel som skriftlige henvendelser og besvarelser.


ForældreIntra
SkoleIntra er skolens kommunikationsplatform, og forældre har adgang til og forventes at bruge ForældreIntra aktivt.
Skolen kommunikerer skriftligt med forældre via ForældreIntra:

 • Intras opslagstavle anvendes til nyheder fra klassens lærere og pædagoger vedrørende aktiviteter i klassen og til informationer af almen skoleinteresse
 • I Intras dagbog/lektiebog indskrives klassens lektier
 • Intras beskedsystem anvendes til direkte kommunikation mellem skolens ansatte og

          forældre. Beskederne er af relativ kort og informativ art. Drejer det sig om mere
          komplekse problemstillinger, anmodes via beskedsystemet om opringning/møde.

 • Intras tilmeldingsmodul bruges bl.a. til booking af tid til skole-hjem-samtaler,

          tilmelding til forældremøder mm.

 • Intras dokumentarkiv anvendes til informationer af ”længere holdbarhed” f.eks.

          ferieplan, politikker mm.

Det er skolens forventning, at forældre holder sig orienterede om opslag, lektier, beskeder
og udlagte dokumenter på ForældreIntra og forholder sig aktivt til aktuel relevant
information (her kan advisering slås til under Indstillinger – advisering).

Det forventes, at både ansatte og forældre tjekker Intra dagligt på hverdage og derudover
efter behov. Ved henvendelser på Intra forventes svar inden for 3 hverdage.


Andre kommunikationskanaler
Foruden ForældreIntra anvendes en række andre kommunikationskanaler. I følgende
oversigt ses skolens anbefalinger til brug af disse:


Kontoret er åbent for personlig henvendelse samt telefonisk på: 75920720. Åbningstider
er mandag-torsdag kl. 7.30 – 15 og fredag kl. 7.30 – 14.30.


Telefon: Telefonisk kontakt til lærere er til afklaring af forhold, der er så komplekse, at de
ikke kan skrives på ganske få linjer samt til akutte beskeder.
Telefonisk kontakt til lærere og pædagoger – se: Forældreintra ->Kontakt -> Personale mht.
eventuel telefontid. Er der ikke oplyst telefontid, kan personalet forsøges kontaktet på
hverdage mellem kl. 8 og 20.


SMS: Benyttes ikke – kun i akutte tilfælde med anmodning om opringning.


Forældremøde: I begyndelsen af skoleåret inviteres forældre til forældremøde i den
pågældende klasse. Mødet vil primært være af informativ art, men her vil også være
mulighed for som forældre at ønske emner taget op. Disse emner sendes til klasselærer i
forbindelse med tilmelding til arrangementet. Emnerne er dermed kendt på forhånd og
skrevet på den udsendte dagsorden.
Skulle der undervejs i skoleåret opstå behov for et ekstra møde, indkalder klasselærer til
dette. Dette kan ske på baggrund af opfordring fra personalet omkring klassen eller fra en
eller flere af klassens forældre.
Herudover kan der i løbet af året indkaldes til andre arrangementer med eksterne
foredragsholdere og lignende.


Skolehjem-samtale: Afholdes to gange årligt.


Møde: Til information og afklaring af mere komplekse problemstillinger, til konfliktløsning
samt til samarbejde med andre faggrupper såsom psykolog, sundhedsplejerske mv. Ofte
afholdes tillige et evalueringsmøde for at følge op på en given sag.

Sociale medier
Sociale medier anvendes i forbindelse med Fredericia Realskole til et konstruktivt og
positivt nyhedsfeed.


Forventninger til elever:

 • Eleverne bestræber sig på at efterleve Den Gyldne Regel: At behandle andre, som du

          gerne selv vil behandles

 • Herudover sørger eleven for at have tilladelse fra personer, der optræder på billeder og

          video, inden det lægges på nettet. 

 • Skulle der forekomme ubehagelige ting mellem elever, tages et screenshot og en voksen

           kontaktes – det være sig en forælder og/eller en af skolens personaler.

 

Forventninger til forældre:

Forældre kaldes ikke uden grund den usynlige klassekammerat.

 • Som forælder taler man med sit barn om god adfærd på de digitale medier
 • Får man som forælder kendskab til et problem, kontakter man den pågældende elevs

          forældre eller klasselærer og får italesat problematikken

 • Se i øvrigt afsnittet under Forventninger og etik i nærværende politik.

 

Forventninger til skolens personale:
Får skolens personale viden om uheldige episoder på nettet eller i den digitale
kommunikation, forventes det, at personalet agerer effektivt og seriøst. Således inddrager
og informerer personalet alle relevante parter, så der kan tages hånd om
problemstillingen.


Skulle der forekomme ureglementeret brug af kommunikation i forbindelse med Fredericia
Realskole, vil dette blive betragtet som en alvorlig belastning af samarbejdet mellem skole
og hjem. Skolen vil i konkrete tilfælde overveje det fortsatte samarbejde.

Skolens ledelse, maj 2019