Kerneområde 1: Skolens profil

Kerneområde 1: Skolens profil

 

Fredericia Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Fredericia Kommune.

Skolen er oprettet den 4. september 1895.

Fredericia Realskoles formål og værdigrundlag

Skolens formål er at drive prøveberettiget grundskole og anden undervisning i egne bygninger og bevare skolen for Fredericia by og omegn.

Udover at udøve undervisning er det skolens opgave at virke på et kristent dansk kulturgrundlag og opdrage eleverne til respekt og tolerance for andre mennesker og deres meninger i et samfund med frihed og demokrati. Skolen vil styrke elevernes ansvars- og pligtfølelse, så skolens gamle motto: ” Gør din pligt og lidt til” altid gælder.

Skolens profil

Fredericia Realskole er en almen boglig skole, som vægter udviklingen af elevernes faglige kundskaber sideløbende med elevernes alsidige, personlige og sociale udvikling.

Skolen tilbyder SFO (Skolefritidsordning) for 0.-3. klasse.

 

Skolens vision

Med rødder i skolens traditioner danner vi i fællesskab

nysgerrige og dygtige børn og unge, som tør.

​Dén vision stræber vi imod gennem en målrettet og engageret indsats såvel fagligt som pædagogisk og socialt.


Skolens værdier

 • Faglighed
 • Ansvarlighed
 • Gensidig respekt
 • Engagement
 • Fællesskabsorientering

Skolens pædagogiske profil

Fredericia Realskole bygger på et kristent dansk kulturgrundlag. I hverdagen viser vi det gennem en gensidig respektfuld og tillidsfuld omgang med hinanden. Skolen opdrager eleverne til at vise tolerance for forskellighed, til at tage ansvar for egne handlinger og medansvar for fællesskabet.

Høflighed og ordentlighed er dyder, som i skolens hverdag læres og udfoldes i samværet med kammerater og skolens voksne.

Skolen ser det som sin opgave at danne mennesker, der engagerer sig og som søger medindflydelse. Skolen har sin berettigelse ved at være ramme om elevernes læring og faglige udvikling. Skolen er som samfundsinstitution en unik ramme for udvikling af elevernes sociale færdigheder og for deres personlige og alsidige udvikling.

Vi tager de udfordringer op, som vores elever møder i et skoleforløb – faglige, sociale og personlige.

Fredericia Realskole har høje forventninger til alle elever. Vi udfordrer elevernes nysgerrighed, og vi støtter eleverne i at opleve succes med læring. Eleverne skal lære egne styrker at kende, de skal bruge deres styrker og herigennem udvikle tro på egne evner. Læring kræver en personlig og en fælles indsats. Skolens elever lærer, at træning nytter, når man skal tilegne sig nye færdigheder, arbejdsmetoder og kompetencer.

På Fredericia Realskole skaber vi tydelige og faste rammer for elevernes læring ved at insistere på, at der skal være ro i og omkring undervisningen. Skolens lærere og pædagoger praktiserer tydelig klasseledelse med fokus på at bygge stærke relationer og organisere undervisning, hvor eleverne er aktive. Vi opstiller tydelige og ambitiøse mål for læring, og gennem evaluering sikrer vi fortsat fokus på elevernes læreprocesser.

Fredericia Realskole er et særligt fællesskab, som såvel eleverne, deres forældre og skolens medarbejdere er en del af. Skolens små og store fællesskaber har værdi. I skolen lærer eleverne at udvise empati og at indgå kompromis, når det er den bedste vej videre i fællesskabet.

Forældrene er en vigtig ressource i børnenes læring og skolegang, og sammen støtter forældre og skole børnene i at udvikle sig bedst muligt. Vi forventer, at forældre hjælper deres børn med at lære og efterleve skolens værdier, regler og retningslinjer. Og vi forventer forældrenes engagement i og opbakning om eget barn, klassen og skolen.

Skolen ønsker at bidrage til, at eleverne lærer at investere i fællesskaber. De skal lære at samarbejde, at give noget af sig selv til andre og at opleve glæden ved at være del af noget større.

 

Elev- og timetal

Skolens samlede elevtal er per 5. september 2023: 518

​Skolens samlede antal lærere per 5. september 2023: 36

Timetallet i dansk og matematik følger timetallet i Folkeskolen.

Vi tilbyder engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5. klasse. Vi har valgt at give eleverne 2 ugentlige lektioner i begge sprogfag fra begyndelsen.

Vi har styrket naturfagene ved at give 2 fysiklektioner i 6. klasse og 2 geografilektioner i 7. klasse. Hermed har vi kun éntimesfag i historie i 3.-6. klasse, i kristendom (i hele skoleforløbet) samt i enkelte andre fag i 9. klasse: biologi og geografi.

Skolen tilbyder følgende praktisk/musiske fag på 7.-8. årgang:

 • Musik
 • Billedkunst
 • Håndværk og design

Eleverne vælger ét af de tre fag, og de undervises i det valgte fag i både 7. og 8. klasse. 

 

Undervisning på de enkelte klassetrin

 

Ugentlige lektioner af 45 minutter

Ugentlige lektioner af 45 minutter_02.11.23.png

 

Desuden gives i 2023/24 undervisning i:

Dansk som andetsprog       Efter behov i hele skoleforløbet

Brug af læse-skrive-støtte   For elever med dyslektiske vanskeligheder

Lektiehjælp                            For elever i 1.-3. klasse, der går i skolens SFO's eftermiddagsmodul

Teknologiforståelse             For elever på 2.-6. årgang

Førstehjælp                           For elever på 0. og 6. årgang

Valgfag:

Cambridge English              8. klasse (september-april)

Cambridge English              9. klasse

Kor                                          2. - 5. årgang, evt. 6. årgang

Kemiklub                               For elever på 5. årgang

Unge forskere                       For elever på 6. årgang

Outdoor                                 For elever i udskolingen

 

​Skolens organisering

Skolen ledes af skolelederen i samarbejde med viceskolelederen og afdelingslederen for SFO og indskoling.

Skolens lærerpersonale refererer til viceskoleleder/skoleleder, pædagoger og medhjælpere i SFO refererer til afdelingslederen for SFO og teknisk-/administrativt personale samt mellemledere refererer til skolelederen. Lærerne samarbejder i fagudvalg, fagfællesskaber samt omkring de enkelte klasser og elever, men samarbejdet er ikke team-organiseret.

Skolen har to spor fra børnehaveklasse til og med 4. klasse og tre spor fra 5.-9. klasse.

Skolen modtager børnehaveklassebørn 1. april (Miniblyanter). Miniblyanterne gøres skoleparate i skolens SFO i april, maj og juni. Aktiviteterne forestås af SFO-pædagoger, der også klasseopdeler børnene omkring 1. juni.

Klassekvotienten er 20 elever i børnehaveklasse til og med 4. klasse. I 5.-6. klasse er klassekvotienten 22 elever og i 7.-9. klasse 24.

Skolens undervisning foregår klasseopdelt. Undervisningen i håndarbejde, sløjd, billedkunst samt madkendskab i 4.-5. klasse foregår på hold af 13-16 elever. Undervisningen i håndværk og design samt idræt på 6. årgang foregår på hold af ca. 18 elever.

Specialundervisningen i dansk på 3.-6. årgang varetages primært ved, at en specialundervisningslærer er ekstra lærer på årgangen i 3-4 ugentlige lektioner.

På 7. årgang er der tolærerordning i én ugentlig engelsk og én ugentlig matematik lektion.

Undervisningen i fagene matematik, engelsk og tysk i 8.-9. klasse er niveaudelt, således at tre klasser bliver til fire hold med fire lærere, og årgangen undervises på 2-3 forskellige niveauer.

Der afholdes særlige fordybelses- og projektuger.

Prøver

Skolen afholder Folkeskolens prøver for 9. klasse. Folkeskolens prøver er obligatoriske efter 9. klasse. Samt i det valgte praktisk/musiske fag efter 8. klassetrin.

 

Slutmål og delmål

Skolen følger Fælles Mål i langt de fleste fag. Afvigelser herfra er beskrevet nærmere i kerneområdet Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse.

​Dato for evalueringen: September-oktober 2019

 

Evalueringsmetode:

Drøftelser i skolens ledelse og på lærermøder samt inddragelse af allerede eksisterende materiale om skolens vision, værdigrundlag, formål og profil.

 

Evalueringsresultat:

Vi har fundet god overensstemmelse mellem skolens profil og den aktuelle skolehverdag.

 

Holdundervisning i håndværksfagene på mellemtrinnet

Ved at blande eleverne på 4.-6. årgang i fagene håndarbejde, sløjd, billedkunst og madkendskab, tilrettelægge undervisningen i kortere, koncentrerede perioder af skoleåret og fordele eleverne på hold af 13-16 elever opnår vi flg. positive effekter på elevernes læring:

 • Der er tid til den enkelte elev og tid til faglig fordybelse
 • Gennem den fagopdelte undervisning fastholder vi fokus på oplæring i grundlæggende, fagspecifikke færdigheder og teknikker
 • I tværfaglige forløb sidst på skoleåret sættes de opnåede færdigheder og kompetencer i spil
 • Der skabes nye sociale relationer mellem eleverne på tværs af klasser

 

Niveaudeling i engelsk, tysk og matematik i 8.-9. klasse

Vores evaluering viser, at det er væsentligt at tilrettelægge antallet af niveauer og hold på hver årgang ud fra den aktuelle elevsammensætning. Ikke to årgange er ens, og hvad der virker godt på én årgang, har ikke nødvendigvis samme effekt på en anden.

Eleverne på basishold (laveste niveau) profiterer af de ekstra lærerressourcer på de mindre hold, ligesom elever på udvidet+ (højeste niveau) har glæde af de ekstra faglige udfordringer. I undervisningen af midtergruppen kan man savne det ”drive”, som de dygtigste elever bibringer undervisningen i udelte klasser, ligesom lærere på basishold oplever stort behov for at coache og motivere eleverne. For alle hold gælder, at det giver eleverne tryghed at være på nogenlunde samme faglige niveau som holdkammeraterne.

Det er en styrke på vores skole, at vi på basisholdene kan arbejde med grundlæggende faglige færdigheder i et lavere tempo og herigennem løfte fagligt svage elever. På basisholdene rummer vi også elever med trivselsmæssige udfordringer, som profiterer af en tættere voksenkontakt og trygge rammer på et lille hold.

Trods forskelle i fagligt niveau har holdene glæde af samarbejde i enkelte forløb, som lærerne tilrettelægger i fællesskab.

Endelig opleves det som en motivationsfaktor for eleverne, at der er mulighed for progression gennem holdskifte i første del af 8. klasse.

 

Mål frem mod næste evaluering:

Da skolen til hver en tid skal leve op til, hvad der almindeligvis forventes i Folkeskolen, vil vi frem mod næste evaluering af skolens profil løbende forholde os til:

 • Undervisningens kvalitet
 • Skolehverdagens struktur - herunder timetal, fagenes fordeling på årgange, lektionslængde, holddannelse etc. med henblik på at give eleverne de bedst mulige rammer for læring.
 • Skolens trivselsprojekt, som er startet i 2016. Målet frem mod næste evaluering er implementering af projektet – herunder fortsat efteruddannelse af personalet og løbende udvikling, evaluering og tilpasning af trivselstiltag på de forskellige årgange.
 • Skolens deltagelse i ”Talent Camp”, hvor målet er at have 18 elever med fordelt på 7.-9. årgang i fagene dansk, engelsk og matematik.
 • Videre implementering af målorienteret undervisning og synlig læring tilpasset vores skole.

 

Handleplan:

Løbende evaluering af skolens nye fag madkendskab på 5. årgang (indført august 2016).

Skolen vil endvidere løbende evaluere sit talentudviklingsprogram med ”Talent Camp” i dansk, engelsk og matematik på 7.-9. årgang samt ”Cambridge English” på 9. årgang (indført august 2016).

 

Næste evaluering:

Antal elever og lærere opdateres årligt per 1. oktober.

Området evalueres næste gang i evalueringsperioden 2022-2025.

​AHK 02/11-2023