Kerneområde 10: Skoleledelsens kvalitetssikring og - udvikling af undervisningen

Kerneområde 10: Skoleledelsens kvalitetssikring og - udvikling af undervisningen

 

Formålet med selvevalueringen af området er at evaluere skoleledelsens sikring og udvikling af undervisningens kvalitet.

Skolens ledelse består af skoleleder, viceskoleleder og indskolingsleder.

Fredericia Realskole er en almen, boglig skole, som vægter udviklingen af elevernes faglige kundskaber sideløbende med elevernes alsidige, personlige og sociale udvikling.
 

 

 

Kerneområde_10_udklip_nov.2019.PNG

 

Evalueringen indeholder en beskrivelse af:

 

Del A – DPs undersøgelsesspørgsmål:

10 a) – Hvad er skoleledelsens plan for kvalitetssikring af undervisningen?
10 b) – Hvad er skoleledelsens plan for kvalitetsudvikling af undervisningen?
10 c) – Hvordan er skolens plan for kompetenceudvikling?
10 d) – Hvordan holder skoleledelsen sig orienteret om nye krav til de frie grundskoler og grundskolen i øvrigt samt hvordan disse implementeres?

 

Del B – skolens egne formulerede undersøgelsesspørgsmål:

Fokus på samfundsansvar 
1) Elevernes videre vej i uddannelsessystemet.

På Danmarks Private Skolers årsmøde d. 24. oktober 2020 vedtog medlemsskolerne et kodeks for samfundsansvar: De 7 samfundsløfter.

Ét af disse samfundsløfter er "Elevernes videre vej i uddannelsessystemet - Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter kvalificerede uddannelsesvalg og fremmer, at eleverne går videre i uddannelse". 

Læs mere omkring DPs samfundsløfter her:
 https://privateskoler.dk/politik-og-presse/-/samfundsansvar/

Samfundsløftet "Elevernes videre vej i uddannelsessystemet" er særskilt beskrevet og evalueret i pædagogisk udviklingsprojekt.
Pædagogisk udviklingsprojekt (marts 2023 - evaluering 01.11.23.) 

 

Del A:

10 a) – Hvad er skoleledelsens plan for kvalitetssikring af undervisningen?

 •  Skoleledelsen har lavet en struktur i organisationen, der understøtter, at kvalitetssikring af undervisning kan finde sted i alle dele af organisationen.
 • Skolen vægter lærernes faglighed højt. Alle lærere på skolen er uddannede faglærere – eller har tilsvarende kompetencer. Lærerne videreuddannes så de til enhver tid besidder de relevante kompetencer. Alle nyansatte lærere er igennem et grundigt ansættelsesforløb for at sikre det rette match. Alle nyansatte lærere har en mentor tilknyttet i det første skoleår.
 • Skolen har læringsvejledere på centrale områder; læsning, sprog, matematik og AKT. Læringsvejlederne har en større faglig viden på deres felt end den enkelte lærer og leder har. Læringsvejledernes rolle er at give faglig sparring til kolleger og til skolens ledelsen.
 • Lærere samarbejder i fagudvalg og fagfællesskaber, hvor faglig praksis udvikles.Feed Forward.png
 • Ledelsen anvender samtaler og coaching som et ledelsesredskab. Samtaler, drøftelser og coaching giver ledelsen et bredere indblik i undervisningssituationer, og ledelsen kan dermed give en mere velfunderet og konstruktiv feedback/feedforward til den enkelte lærer og pædagog.
 • Tests, øveprøver, terminsprøver og årsprøver fungerer bl.a. som en del af ledelsens kvalitetssikring. Vi anser alle former for tests som evalueringsværktøjer.
 • To gange årligt holdes der, forud for skole-hjem-samtalerne, klassemøder omkring den enkelte klasse. På klassemøderne drøftes elevernes faglige niveau samt trivsel. På klassemøderne vurderes det, hvorvidt det enkelte barn er i faglig og trivselsmæssig progression. Handleplaner på elever kan udarbejdes efter klassemøderne. Indskolingsleder og viceskoleleder deltager i videst muligt omfang i klassemøder.

 

10 b) – Hvad er skoleledelsens plan for kvalitetsudvikling af undervisningen?

 • Ledelsen anser det for yderst vigtigt og værdifuldt, at vi som samlet organisation pejler mod noget fælles. Derfor har medarbejdere, skolebestyrelse og ledelse udarbejdet skolens strategiplan for 2023-2025. 
 • Skolens bestyrelse og ledelse er i skoleåret 2023-24 påbegyndt arbejdet omkring strategiplanen for 2025-2030. 
 • Skolens undervisningstilbud ligner i fagrække og timetal folkeskolens, og hvor det adskiller sig, er det begrundet i skolens værdigrundlag.
 • Skolens niveaudelte undervisning for de ældste elever er afstemt efter skolens ståsted som en faglig, boglig skole. Se videoen omkring niveaudelingen her
 • Skoleledelsen prioriterer tid til udvikling af faglig praksis. Dette sker bl.a. gennem fagudvalg og fagfællesskaber.
 • Lærerne udarbejder årsplaner, hvor målene for undervisningen er tydelige.

 

10 c) – Hvordan er skolens plan for kompetenceudvikling?

 • Kompetenceudvikling for skolens medarbejdere og ledelse finder sted både på og uden for skolen.
 • Kompetenceudviklingen er både drevet af medarbejdernes egne ønsker samt skolens behov for kompetenceudvikling.
 • Skolen har strategi, principper og retningslinjer for kompetenceudvikling.
 • Skolen har løbende punkter på lærermøderne og personalemøderne i SFO, som understøtter kompetenceudviklingen i organisationen. Punkterne er planlagt i samarbejde med Pædagogisk Udvalg. På denne måde sætter vi løbende spot på centrale områder af skolens hverdagspraksis.
 • Kompetenceudvikling finder også sted, når vi har pædagogiske dage mv. med eksterne oplægsholdere; f.eks. oplæg omkring markante forældre ved Rikke Yde samt oplæg af Imran Rashid omkring digital forståelse.
 • Skolens strategiplan samt selvevaluering er med til at tydeliggøre i hvilken retning kompetenceudvikling skal prioriteres. 

 

10 d) – Hvordan holder skoleledelsen sig orienteret om nye krav til de frie grundskoler og grundskolen i øvrigt samt hvordan disse implementeres?

 • Skoleledelsen holder sig orienteret via Undervisningsministeriet og Danmarks Private Skoler.
 • Skoleledelsen og/eller relevante medarbejdere deltager i informationsmøder, deltager i netværk, er repræsenteret til DPs Årsmøde. Skoleledelsen er til stadighed opsøgende på ny viden og nye krav.
 • En effektiv skoleledelse og et dygtigt administrativt personale sikrer, at obligatoriske bestemmelser hurtigt bliver implementeret i skolens procedurer og politikker.
 • Skolens medarbejdere lever op til de beskrevne procedurer og politikker – skolens ledelse sikrer strukturer i organisationen, der understøtter, at dette kommer til at ske i praksis. Eksempel herpå; skolens setup omkring terminsprøver afspejler måden hvorpå afgangsprøverne afvikles.

 

 

Del B – skolens egne formulerede undersøgelsesspørgsmål:

1) – Fokus på samfundsansvar. Læs mere herom i indledningen af dette kerneområde.

 

Dato for evalueringen: 
Evalueringen er sket i perioden fra februar 2023 til januar 2024.

Evalueringsmetode:
Dataindsamlingen, som danner udgangspunkt for evalueringen, har fundet sted gennem struktureret dialog mellem skoleleder og viceskoleleder ud fra DPs selvevalueringsmodel. Desuden er evalueringen sket gennem coachsession mellem viceskoleleder og skoleleder. 

Evalueringsresultat:
Skolens ledelse er undervejs i sine drøftelser af og refleksioner over eget arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af skolens undervisning blevet opmærksom på, at arbejdet med undervisningens kvalitet fletter sig ind i et utal af ledelsens opgaver. 
Vi er tilfredse med gennem selvevalueringen at kunne kortlægge, at vi på skolen har en række retningslinjer og procedurer, som er med til at sikre en høj undervisningskvalitet. Skolen har en fagligt velfunderet personalegruppe, og skolens elever klarer sig generelt set fagligt rigtig godt.

Skolen er opmærksom på, at ledelsen spiller en vigtig rolle i at understøtte arbejdet med skolens kerneopgave; undervisningen og elevernes læring. Ledelsen understøtter arbejdet gennem tydelig strategisk pædagogisk ledelse af medarbejderne og gennem en tydelig vision og et tydeligt værdisæt, som fungerer som pejlemærker i organisationen. 
Skolens styrke består i, at vi arbejder i en fælles retning, hvilket kræver aktiv og synlig ledelse. 
 

Mål frem mod næste evaluering:
Skolens ambition er fortsat et være en faglig stærk skole. Det stiller store krav til undervisningens kvalitet.

Ledelsens mål for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisningen frem mod næste evaluering er:
•    Alle skolens medarbejdere ”lever skolens værdier”, og som organisation nærmer vi os visionen. 
•    Skolen arbejder bevidst med strategisk pædagogisk udvikling. 


Handleplan:

Kulturarbejde
Vi vil fortsat skabe rum for drøftelser og meningsudvekslinger samt aktivering af værdierne på personalemøder, i PU, på pædagogiske dage og i andre mødefora.

Skolens ledelse vil gennem dialog og organisationens strukturelle rammer sikre plads og rum for elevernes og medarbejdernes nysgerrighed, åbenhed overfor og mod til afprøvninger af nye tiltag samt evaluere herpå. Ved kontinuerligt at udfordre skolens praksis opnår vi kvalitetsudvikling af kerneydelsen.

Strategiplan 2025-2030:
I løbet af 2024 udarbejder bestyrelse og ledelse i samarbejde en procesplan for arbejdet med skolens strategi 2025-2030. 

 

Næste evaluering:
Området evalueres næste gang i evalueringsperioden 2025-2028.


AHK/28.01.2024