Kerneområde 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Kerneområde 2: Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Formålet med evalueringen af dette kerneområde er at give indblik i skolens arbejde omkring elevernes standpunkt og udbytte af undervisningen generelt, samt hvilke metoder skolen bruger til denne vurdering. Formålet er også at få indblik i, hvordan skolen arbejder med at underrette og inddrage elever og forældre i evaluering af elevernes udbytte af skolegangen.

Fredericia Realskole er en almen, boglig skole, som vægter udviklingen af elevernes faglige kundskaber sideløbende med elevernes alsidige, personlige og sociale udvikling.

 

uv_og_læ.png

 

 

Evalueringen indeholder en beskrivelse af:

Del A – DPs undersøgelsesspørgsmål:

2 a) – Evalueringsmetoder til systematisk iagttagelse af elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

2 b) – Inddragelse af elever og forældre i evalueringen

2 c) – Samarbejdet mellem lærerne og videndeling

2 d) – Underretning af elever og forældre om elevernes standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

2 e) – Vurdering af elevernes generelle faglige standpunkt. Samt vurdering af elevernes faglige standpunkt i dansk, matematik og engelsk

 

Del B – skolens egne formulerede undersøgelsesspørgsmål:

1) – Hvordan kan vi sætte skolens vejledere (læse-, matematik-, sprog- og AKT) mere/bedre i spil med henblik på at hæve elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen?

2) – Inddragelse af eleverne – hvordan understøtter du (den enkelte lærer) værdierne: faglighed, ansvarlighed og engagement i en elevinddragende skole-hjemsamtale med henblik på at hæve elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen?

3) Vurdering af elevernes faglige standpunkt – hvilke evalueringsformer vælger du (den enkelte lærer) for at hæve elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen?

 

Bilag:

1: Om karaktergivning på Fredericia Realskole

2: Om brugen af øvrige test i matematik, læsning og stavning på Fredericia Realskole

 

Del A:

2 a) – Evalueringsmetoder til systematisk iagttagelse af elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

 • Til systematisk iagttagelse af elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen anvender skolen følgende evalueringsmetoder:
  • Div. tests på udvalgte klassetrin i matematik, læsning og stavning, se bilag 2.
  • Div. evalueringsmetoder i de enkelte fag / fagområder, bl.a. målcirkler, små faglige tests som f.eks. diktater og prøver, læreres skriftlige tilbagemelding på elevers besvarelser mv.
 • Skolens brug af tests evalueres hvert forår af skolens ledelse, læsevejleder, matematikvejleder og sprogvejleder.                                                                                                                        Folkeskolens Nationale Test bliver fra 2026/27 erstattet af Folkeskolens Nationale Færdighedstest. Fra skoleåret 2022/2023 og frem til 2026/27 har grundskolerne mulighed for at bruge Folkeskolens Nationale Overgangstest.                                                                                                               

          På Fredericia Realskole har vi valgt ikke at gøre brug af denne mulighed i overgangsfasen. 

 

2 b) – Inddragelse af eleverne og forældre i evalueringen

Eleverne inddrages ud fra fastsatte mål i evalueringen af deres faglige standpunkt og udbytte af undervisningen gennem:

 • Elevsamtaler med klasselærer på alle klassetrin en gang årligt.
 • Lærernes anvendelse af div. selvevalueringsmetoder i de enkelte fag / fagområder.
 • Mundtlig og skriftlig evaluering af forløb i de forskellige fag.
 • Karaktergivning for (4.) 5.-9. klasse og lærernes drøftelser med eleverne heraf, se bilag 1.
 • Lærernes drøftelser med eleverne af resultater og heraf opfølgende indsats i forbindelse med læse-/matematiktest, se bilag 2.
 • Deltagelse i skole-hjemsamtaler fra 4. klasse

Forældrene inddrages i evalueringen af elevernes faglige standpunkt og udbytte af undervisningen gennem:

 • Skolehjemsamtaler med klasselæreren og én af elevens faglærere hvert forår og efterår.
 • Tilbud om faglærersamtaler hos elevens øvrige lærere hvert år i januar/februar (for 8.-9. klasses elever).
 • Forud for elevsamtaler kan forældre inddrages i elevens udfyldelse af forberedelsesark til samtalen.

 

2 c) – Samarbejdet mellem lærerne og videndeling

Lærerne samarbejder og videndeler (for 0.-3. klasse deltager SFO-pædagogerne også) omkring elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen på følgende måder:

 • Der afholdes klassemøder to gange om året – forud for skole-hjemsamtalerne – hvor alle elever i 0.-7. klasse samt udvalgte elever i 8.-9. klasse gennemgås mhp. at vurdere elevernes faglige udbytte af undervisningen, elevernes trivsel samt drøfte elevernes fremtidige undervisnings- og læringssituation. På møderne noteres i en digital klasselog i skolens intrasystem.
 • Der udarbejdes efter behov handleplaner på elever, hvor der er brug for særlige indsatser.
 • I 8. og 9. klasse samarbejder klassens lærere om vurdering af elevernes uddannelsesparathed. Klasselærer og UU-vejleder mødes mhp. denne afklaring i forhold til elevernes uddannelsesplaner.
 • Skolens læse-, matematik- og sprogvejleder rådgiver løbende lærerne omkring fremtidigt undervisningsfokus for klassen og evt. enkeltelever samt undervisningsmaterialer hertil.
 • Resultaterne af såvel standardiserede matematiktest som læse- og stavetest på udvalgte årgange, se bilag 2, behandles på konferencer mellem klassens matematik-/dansklærer og henholdsvis matematikvejleder og læsevejleder med henblik på at rådgive og evt. indstille elever til en tidlig indsats i læsning, matematik eller støtteundervisning.

 

2 d) – Underretning af elever og forældre om elevernes standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

 • Afgivelse af standpunktskarakterer i (4.) 5.-9. klasse, se bilag 1 om karaktergivning, tre gange årligt i alle boglige fag. Desuden vurderes arbejdsindsatsen i samtlige fag. Klasselærernes årlige elevsamtale, hvor elevens faglige og alsidige udvikling drøftes med eleven.
 • To årlige skole-hjemsamtaler med forældre og (fra 4. klasse) elever, hvor der orienteres om elevernes faglige læring af undervisningen i dansk. Ved samtalerne deltager også én af elevens faglærere, der orienterer om elevens faglige læring i faget.
 • Faglærersamtaler én gang om året, hvor forældre og elev (8.-9. klasse) har mulighed for at vælge samtaler med en eller flere af elevens faglærere. Her orienteres om elevens faglige læring i faget.
 • Resultater af standardiserede læse-, stave- og matematikprøver på udvalgte klassetrin og af løbende afleveringer /tests i klasserne (udtalelser/karakterer) meddeles eleverne gennem løbende samtaler mellem lærer og elev.
 • Mulighed for vurdering af fagligt udbytte, indsats mv. fra både elev og lærer i Klassetrivsel.dk.

 

2 e) – Vurdering af elevernes generelle faglige standpunkt. Samt vurdering af elevernes faglige standpunkt i dansk, matematik og engelsk

Elevernes generelle faglige standpunkt vurderes gennem:

 • Karaktergivning tre gange årligt på (4.) 5. – 9. klassetrin, hvor det faglige standpunkt bedømmes efter 7-trinsskalaen og arbejdsindsatsen vurderes på en 4-delt skala.
 • Lærernes løbende vurdering af elevernes faglige præstationer og faglige udvikling i form af små tests, mundtlige præsentationer mv.
 • Skriftlige afleveringer fra 6. klassetrin.
 • Terminsprøver i dansk, matematik, engelsk og/eller tysk for 9. klassetrin to gange årligt (oktober og januar).
 • Skriftlige og mundtlige årsprøver i udvalgte fag for 7.-8. klasse (maj-juni).
 • Skriftlige projektudtalelser/kommentarer på 4.-9. klassetrin. Fra 7. klassetrin suppleres den skriftlige kommentar med en karakter.

 

Vurdering af elevens faglige standpunkt i dansk, matematik og engelsk:

Vurdering af elevens faglige standpunkt i dansk, matematik og engelsk_021123.png

 

​Del B:

På pædagogisk dag i marts 2023 arbejdede skolens pædagogiske personale intensivt med emnet "Feedback på læring".

Til at forstyrre og udfordre os på dette felt havde vi inviteret Marieke Brinck, som til daglig underviser på Den Frie Lærerskole. 

Marieke faciliterede dagen for lærere, pædagoger og pædagogmedarbejdere i et mix af korte oplæg og øvelser som skulle bidrage med centrale opmærksomheder og refleksioner med henblik på fortsat udvikling af vores feedback-praksis. I en skole gives feedback mellem mange forskellige aktører. På denne pædagogiske dag var vores fokus rettet mod feedback fra lærer/pædagog til elever og på sigt fra elever til lærer/pædagog.  

Gennem oplæg og drøftelser på vores pædagogiske dag i marts 2023 blev vi bl.a. opmærksomme på, at forskning viser, at:

 • Karakterer kan "stjæle" fokus fra den formative feedback, som lærerne giver eleverne. Når der sættes karakter på, hører eleven ikke den øvrige feedback. 
 • Karakterer motiverer en mindre andel af eleverne, men for flertallet er karakterer demotiverende.
 • Skoler kan med fordel øge fokus på læringsprocesserne frem for at bedømme produkterne, det vil øge elevernes læring.  

Arbejdet omkring dette kerneområde i Pædagogisk udvalg, i ledelsestemaet samt på den pædagogiske dag i marts ledte os hen mod egne formulerede undersøgelsesspørgsmål:

 

1) – Hvordan kan vi sætte skolens vejledere (læse-, matematik-, sprog- og AKT) mere/bedre i spil med henblik på at hæve elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen?

På Fredericia Realskole har vi følgende vejledere:

 • Læsevejleder
 • Matematikvejleder
 • Fremmedsprogsvejleder
 • AKT-vejleder

 

Udpluk af tilbagemeldingen fra tidligere gruppedrøftelser omkring emnet:

 • AKT kan være en aktiv aktør i de klasser, hvor der er elever som kræver særlig omsorg og støtte – hvilket kan være med til at danne et bedre læringsrum. 
 • Vejlederne skal præsentere nye undervisningsmaterialer. Vejlederen står for test og kontakt til forældrene efterfølgende. 
 • Vi mangler en præsentation af hvad vores super gode vejleder kan byde ind med.
 • AKT-vejleder er en fordel i trivselsarbejde, hvilket gavner indlæringen.
 • De faglige vejledere skal mere ud i timerne sammen med eleverne og den enkelte lærer.
 • Kan en større indsats hos de store elever være med til at hæve det faglige niveau?

 

2) – Inddragelse af eleverne – hvordan understøtter du (den enkelte lærer) værdierne: faglighed, ansvarlighed og engagement i en elevinddragende skole-hjemsamtale med henblik på at hæve elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen?

Udpluk af tilbagemeldingen fra tidligere gruppedrøftelser omkring emnet:

 • Eleverne tager ansvar for samtalen.
 • Feedback i fællesskab med forældrene understøtter elevernes udbytte.
 • Eleverne reflekterer forud for skole-hjemsamtalen over deres faglige og sociale udvikling.
 • Samtaleark som aktiverer både forældre og elever.
 • Ønske om endnu mere feed forward – hvor skal eleven hen herfra?
 • Ønske om at have eleverne med ved én skole-hjemsamtale helt fra starten af skoleforløbet.
 • Ønske om at karakterer fra 4. klasse afskaffes – vente til 5. klasse.

 

3) Vurdering af elevernes faglige standpunkt – hvilke evalueringsformer vælger du (den enkelte lærer) for at hæve elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen?

Udpluk af tilbagemeldingen fra tidligere gruppedrøftelser omkring emnet:

 • Formativ feedback er en metode, hvor nysgerrighed/faglighed, mod/ansvarlighed, faglighed/fællesskab kommer i spil – så eleverne bliver mere nysgerrige på egen læring.
 • Elevers faglige standpunkt rykkes ikke ved f.eks. nationale tests.
 • Evaluering bør variere – der findes ikke én god metode.
 • Vurdere på personlige styrker/værdier frem for karakterer og arbejdsindsats (eller som supplement).
 • Feedback i især indskolingen, hvor eleverne giver hinanden feedback giver godt udbytte.
 • På klassen arbejder vi fælles om evalueringen, således forholder vi os til de enkelte besvarelser og deres ”karakter”, samt hvad der kunne øge den.

 

Dato for evalueringen:

Evalueringen er sket i perioden oktober-november 2022 samt maj-juni 2023.

 

Evalueringsmetode:

Skoleleder og viceskoleleder har gennemgået og opdateret eksisterende beskrivelse af skolens praksis på dette kerneområde samt diverse oversigter over karaktergivning og testning.

Dataindsamlingen, som danner udgangspunkt for evalueringen, har fundet sted gennem:

 • Drøftelse i pædagogisk udvalg i skoleåret 2019-2020 samt i skoleåret 2022-2023
 • Gruppedrøftelser på lærermøde i december 2019
 • Dialog mellem skoleleder og viceskoleleder ud fra DPs selvevalueringsmodel
 • På pædagogisk dag i marts 2023

 

Evalueringsresultat:

Vi har skabt os et opdateret overblik over skolens systematiserede evalueringstiltag i forhold til bedømmelse af elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen.

Skolen har gennem mange år haft en stærk summativ evalueringskultur, og vi kan se, at lærerne fortsat udvider deres repertoire af formative evalueringsmetoder.

Skolen har en styrket vejlederkultur med vejledere på 3 fag-faglige områder samt AKT-området.

 

Mål frem mod næste evaluering:

Skolens mål er fortsat at være en faglig stærk skole, hvorfor kerneområdet omkring elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen vægtes højt.

Mål frem mod næste evaluering er:

 • Fokus på og tilpasning af skolens praksis omkring karaktergivning. 
 • Skole-hjemsamtaler er i højere grad er elevinddragende.

 

Handleplan:

Fokus på karaktergivning:

Fredericia Realskole tilretter skolens karaktergivning. I skoleåret 2023-24 laver vi et forsøg med skolens karaktergivning på 4. årgang samt i 5.C.

 

Skole-hjemsamtaler:

Fokus på og udvikling af elevaktiverende tiltag ved skole-hjemsamtalerne fra 4. klasse og op. 

 

Næste evaluering:

Området evalueres næste gang i evalueringsperioden 2025-2028.

 

AHK/02-11-2023

Bilag 1 - om karaktergivning på Fredericia Realskole:

​Karaktergivningsoversigt Fredericia Realskole​ 2023-2024​

Karaktergivningsoversigt Fredericia Realskole 2023-24.png

 

​Bilag 2 - om brugen af øvrige test i matematik, læsning og stavning på Fredericia Realskole

Oversigt over test i dansk og matematik

 

Oversigt over test i dansk_021123.png

 

Oversigt over test i matematik_021123.png