Kerneområde 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Kerneområde 2: Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Formålet med evalueringen af dette kerneområde er at give indblik i skolens arbejde omkring elevernes standpunkt og udbytte af undervisningen generelt samt hvilke metoder skolen bruger til denne vurdering. Formålet er også at få indblik i, hvordan skolen arbejder med at underrette og inddrage elever og forældre i evaluering af elevernes udbytte af skolegangen.

Fredericia Realskole er en almen, boglig skole, som vægter udviklingen af elevernes faglige kundskaber sideløbende med elevernes alsidige, personlige og sociale udvikling.

 

uv_og_læ.png

 

 

Evalueringen indeholder en beskrivelse af:

Del A – DPs undersøgelsesspørgsmål:

2 a) – Evalueringsmetoder til systematisk iagttagelse af elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

2 b) – Inddragelse af elever og forældre i evalueringen

2 c) – Samarbejdet mellem lærerne og videndeling

2 d) – Underretning af elever og forældre om elevernes standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

2 e) – Vurdering af elevernes generelle faglige standpunkt. Samt vurdering af elevernes faglige standpunkt i dansk, matematik og engelsk

 

Del B – skolens egne formulerede undersøgelsesspørgsmål:

1) – Hvordan kan vi sætte skolens vejledere (læse-, matematik-, sprog- og AKT) mere/bedre i spil med henblik på at hæve elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen?

2) – Inddragelse af eleverne – hvordan understøtter du (den enkelte lærer) værdierne: faglighed, ansvarlighed og engagement i en elevinddragende skole-hjemsamtale med henblik på at hæve elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen?

3) Vurdering af elevernes faglige standpunkt – hvilke evalueringsformer vælger du (den enkelte lærer) for at hæve elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen?

 

Bilag:

1: Om brugen af nationale test på Fredericia Realskole

2: Om karaktergivning på Fredericia Realskole

3: Om brugen af øvrige test i matematik, læsning og stavning på Fredericia Realskole

 

Del A:

2 a) – Evalueringsmetoder til systematisk iagttagelse af elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Til systematisk iagttagelse af elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen anvender skolen følgende evalueringsmetoder:

De nationale tests, se bilag 1.

Div. tests på udvalgte klassetrin i matematik, læsning og stavning, se bilag 3.

Div. evalueringsmetoder i de enkelte fag / fagområder, bl.a. målcirkler, små faglige tests som f.eks. diktater og prøver, læreres skriftlige tilbagemelding på elevers besvarelser mv.

Skolens brug af nationale tests evalueres hvert forår af skolens ledelse, læsevejleder, matematikvejleder og sprogvejleder.

 

2 b) – Inddragelse af eleverne og forældre i evalueringen

Eleverne inddrages ud fra fastsatte mål i evalueringen af deres faglige standpunkt og udbytte af undervisningen gennem:

Elevsamtaler med klasselærer på alle klassetrin en gang årligt.

Lærernes anvendelse af div. selvevalueringsmetoder i de enkelte fag / fagområder.

Mundtlig og skriftlig evaluering af forløb i de forskellige fag.

Karaktergivning for 4.-9. klasse og lærernes drøftelser med eleverne heraf, se bilag 2.

Lærernes drøftelser med eleverne af resultater og heraf opfølgende indsats i forbindelse med de nationale test.

Lærernes drøftelser med eleverne af resultater og heraf opfølgende indsats i forbindelse med læse-/matematiktest, se bilag 3.

Deltagelse i skole-hjemsamtaler fra 4. klasse

Forældrene inddrages i evalueringen af elevernes faglige standpunkt og udbytte af undervisningen gennem:

Skolehjemsamtaler med klasselæreren og én af elevens faglærere hvert forår og efterår.

Tilbud om faglærersamtaler hos elevens øvrige lærere hvert år i januar/februar (for 8.-9. klasses elever).

Forud for elevsamtaler kan forældre inddrages i elevens udfyldelse af forberedelsesark til samtalen.

 

2 c) – Samarbejdet mellem lærerne og videndeling

Lærerne samarbejder og videndeler (for 0.-3. klasse deltager SFO-pædagogerne også) omkring elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen på følgende måder:

Der afholdes klassemøder to gange om året – forud for skole-hjemsamtalerne – hvor alle elever i 0.-7. klasse samt udvalgte elever i 8.-9. klasse gennemgås mhp. at vurdere elevernes faglige udbytte af undervisningen, elevernes trivsel samt drøfte elevernes fremtidige undervisnings- og læringssituation. På møderne noteres i en digital klasselog i skolens intrasystem.

Der udarbejdes efter behov handleplaner på elever, hvor der er brug for særlige indsatser.

I 8. og 9. klasse samarbejder klassens lærere om vurdering af elevernes uddannelsesparathed. Klasselærer og UU-vejleder mødes mhp. denne afklaring i forhold til elevernes uddannelsesplaner.

Resultaterne af nationale tests behandles på konferencer for udvalgte årganges lærere med henholdsvis læse-, matematik- og sprogvejleder. Det er her vejledernes opgave at rådgive lærerne omkring fremtidigt undervisningsfokus for klassen og evt. enkeltelever samt undervisningsmaterialer hertil.

Resultaterne af såvel standardiserede matematiktest som læse- og stavetest på udvalgte årgange, se bilag 3, behandles på konferencer mellem klassens matematik-/dansklærer og henholdsvis matematikvejleder, læsevejleder og ressourcecentrets testlærer med henblik på at rådgive og evt. indstille elever til en tidlig indsats i læsning, matematik eller specialundervisning.

 

2 d) – Underretning af elever og forældre om elevernes standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Afgivelse af standpunktskarakterer i 4.-9. klasse, se bilag 2 om karaktergivning, tre gange årligt i alle boglige fag. Desuden vurderes arbejdsindsatsen i samtlige fag. Klasselærernes årlige elevsamtale, hvor elevens faglige og alsidige udvikling drøftes med eleven.

To årlige skole-hjemsamtaler med forældre og (fra 4. klasse) elever, hvor der orienteres om elevernes faglige læring af undervisningen i dansk. Ved samtalerne deltager også én af elevens faglærere, der orienterer om elevens faglige læring i faget.

Faglærersamtaler én gang om året, hvor forældre og elev (8.-9. klasse) har mulighed for at vælge samtaler med en eller flere af elevens faglærere. Her orienteres om elevens faglige læring i faget.

Resultater af de nationale tests meddeles forældrene mundtligt i forbindelse med ovennævnte samtaler. Desuden udsender skolen det normbaserede forældrebrev efter testene i foråret. Vi udsender forældrebreve efter de obligatoriske tests fra 4. klassetrin og op. Dog ikke efter engelsk-testen i 4. klasse, da det er elevernes første nationale test i faget. Dvs. at der sendes normbaserede forældrebreve med hjem fra flg. test:

Dansk, læsning i 4.+6.+8. klasse

Matematik i 6.+8. klasse

Engelsk i 7. klasse

Fysik/kemi i 8. klasse

Resultater af standardiserede læse-, stave- og matematikprøver på udvalgte klassetrin og af løbende afleveringer /tests i klasserne (udtalelser/karakterer) meddeles eleverne gennem løbende samtaler mellem lærer og elev.

Mulighed for vurdering af fagligt udbytte, indsats mv. fra både elev og lærer i Klassetrivsel.dk.

 

2 e) – Vurdering af elevernes generelle faglige standpunkt. Samt vurdering af elevernes faglige standpunkt i dansk, matematik og engelsk

Elevernes generelle faglige standpunkt vurderes gennem:

Karaktergivning tre gange årligt på 4. – 9. klassetrin, hvor det faglige standpunkt bedømmes efter 7-trinsskalaen og arbejdsindsatsen vurderes på en 3-delt skala.

Lærernes løbende vurdering af elevernes faglige præstationer og faglige udvikling i form af små tests, mundtlige præsentationer mv.

Skriftlige afleveringer fra 6. klassetrin.

Nationale tests i dansk læsning, matematik, engelsk, fysik, biologi og geografi på de obligatoriske klassetrin, se bilag 1.

Terminsprøver i dansk, matematik, engelsk og/eller tysk for 9. klassetrin to gange årligt (oktober og januar).

Skriftlige og mundtlige årsprøver i udvalgte fag for 7.-8. klasse (maj-juni).

Skriftlige projektudtalelser/kommentarer på 4.-9. klassetrin. Fra 7. klassetrin suppleres den skriftlige kommentar med en karakter.

 

Vurdering af elevens faglige standpunkt i dansk, matematik og engelsk:

 

damaenhi.png

​Del B:

På lærermøde i december 2019 havde den samlede lærergruppe og ledelsen fokus på skolens egne formulerede undersøgelsesspørgsmål.

 

Forud for mødet havde mødedeltagerne læst følgende:

 • Tema 11: Feedback. ”Feedback er godt – men pas på dine ubevidste fordomme”. Flere artikler fra Folkeskolen/14/2019.
 • ”Testkultur medvirker til usund præstationskultur” af Jeanette Sjøberg. Folkeskolen/13/2019.

Med afsæt i de læste artikler havde vi gruppedrøftelser ud fra skolens egne formulerede undersøgelsesspørgsmål, der havde til hensigt at afdække lærernes input til skolens egne formulerede undersøgelsesspørgsmål:

 

1) – Hvordan kan vi sætte skolens vejledere (læse-, matematik-, sprog- og AKT) mere/bedre i spil med henblik på at hæve elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen?

På Fredericia Realskole har vi følgende vejledere:

 • Læsevejleder
 • Matematikvejleder
 • Fremmedsprogsvejleder
 • AKT-vejleder

 

Udpluk af tilbagemeldingen fra gruppedrøftelserne:

 • AKT kan være en aktiv aktør i de klasser, hvor der er elever som kræver særlig omsorg og støtte – hvilket kan være med til at danne et bedre undervisningsrum. 
 • Vejlederne skal præsentere nye undervisningsmaterialer. Vejlederen står for test og kontakt til forældrene efterfølgende. 
 • Vi mangler en præsentation af hvad vores super gode vejleder kan byde ind med.
 • AKT-vejleder er en fordel i trivselsarbejde, hvilket gavner indlæringen.
 • De faglige vejledere skal mere ud i timerne sammen med eleverne og den enkelte lærer.
 • Kan en større indsats hos de store elever være med til at hæve det faglige niveau?

 

2) – Inddragelse af eleverne – hvordan understøtter du (den enkelte lærer) værdierne: faglighed, ansvarlighed og engagement i en elevinddragende skole-hjemsamtale med henblik på at hæve elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen?

Udpluk af tilbagemeldingen fra gruppedrøftelserne:

 • Eleverne tager ansvar for samtalen.
 • Feedback i fællesskab med forældrene understøtter elevernes udbytte.
 • Eleverne reflekterer forud for skole-hjemsamtalen over deres faglige og sociale udvikling.
 • Samtaleark som aktiverer både forældre og elever.
 • Ønske om endnu mere feed forward – hvor skal eleven hen herfra?
 • Ønske om at have eleverne med ved én skole-hjemsamtale helt fra starten af skoleforløbet.
 • Ønske om at karakterer fra 4. klasse afskaffes – vente til 5. klasse.

 

3) Vurdering af elevernes faglige standpunkt – hvilke evalueringsformer vælger du (den enkelte lærer) for at hæve elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen?

Udpluk af tilbagemeldingen fra gruppedrøftelserne:

 • Formativ feedback er en metode, hvor nysgerrighed/faglighed, mod/ansvarlighed, faglighed/fællesskab kommer i spil – så eleverne bliver mere nysgerrige på egen læring.
 • Elevers faglige standpunkt rykkes ikke ved f.eks. nationale tests.
 • Evaluering bør variere – der findes ikke én god metode.
 • Vurdere på personlige styrker/værdier frem for karakterer og arbejdsindsats (eller som supplement).
 • Feedback i især indskolingen, hvor eleverne giver hinanden feedback giver godt udbytte.
 • På klassen arbejder vi fælles om evalueringen, således forholder vi os til de enkelte besvarelser og deres ”karakter”, samt hvad der kunne øge den.

 

Dato for evalueringen:

Evalueringen er sket i perioden oktober-november 2019 samt maj-juni 2020.

Evalueringsmetode:

Skoleleder og viceskoleleder har gennemgået og opdateret eksisterende beskrivelse af skolens praksis på dette kerneområde samt diverse oversigter over karaktergivning og testning.

Dataindsamlingen, som danner udgangspunkt for evalueringen, har fundet sted gennem:

gruppedrøftelser på lærermøde i december 2019

dialog mellem skoleleder og viceskoleleder ud fra DPs selvevalueringsmodel

Den samlede selvevaluering af kerneområde 2 præsenteres og drøftes i Pædagogisk Udvalg i starten af skoleåret 2020-2021.

Evalueringsresultat:

Vi har skabt os et opdateret overblik over skolens systematiserede evalueringstiltag i forhold til bedømmelse af elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen.

Skolen har gennem mange år haft en stærk summativ evalueringskultur, og vi kan se, at lærerne fortsat udvider deres repertoire af formative evalueringsmetoder.

Skolen har en styrket vejlederkultur med vejledere på 3 fag-faglige områder samt AKT-området.

Mål frem mod næste evaluering:

Skolens mål er fortsat at være en faglig stærk skole, hvorfor kerneområdet omkring elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen vægtes højt.

Mål frem mod næste evaluering er:

Vejleder-katalog der beskriver den brede vifte af kompetencer, som skolens vejledere besidder.

Skole-hjemsamtaler er i højere grad er elevinddragende.

 

Handleplan:

Vejleder-katalog:

Fredericia Realskole har følgende vejledere:

 • Læsevejleder
 • Matematikvejleder
 • Fremmedsprogvejleder
 • AKT-vejleder

Vejleder-katalog, der beskriver hvilke typer af opgaver, som vejlederne kan hjælpe klasselærerne og faglærere med. Kataloget beskriver ligeledes den enkelte vejleders særlige kompetencer.

Skole-hjemsamtaler:

I skoleåret 2020-2021 afprøver alle lærere elevaktiverende tiltag ved skole-hjemsamtalerne fra 4. klasse og op.

 

Næste evaluering:

Området evalueres næste gang i evalueringsperioden 2022-2025.

 

AHK/26-06-2020

Bilag 1 - om brugen af nationale test på Fredericia Realskole:

Der er den 21. februar 2020 indgået aftale i folkeskoleforligskredsen om nationale test. Aftalen har betydning for skolernes gennemførelse af test i skoleåret 2019/2020, samt for nationale test fremover.

Det fremgår af aftalen, at aftalepartierne for skoleåret 2019/2020 blandt er enige om, at:

den enkelte skole i skoleåret 2019/2020 skal have mulighed for at beslutte ikke at gennemføre nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin

Børne- og Undervisningsministeriet udvælger et repræsentativt udsnit af landets klasser, som fortsat pålægges at gennemføre de nationale test

de 20 procent af landets skoler, som har præsteret ringest i dansk og matematik ved 9.-klasseprøverne, fortsat skal gennemføre alle ti obligatoriske test i skoleåret 2019/2020

skolerne ikke skal orientere forældrene om den enkelte elevs resultat, medmindre forældrene aktivt beder skolen herom.

På Fredericia Realskole valgte vi i februar 2020 efter ovenstående udmelding fra UVM fortsat at gennemføre de nationale test.

Grundet Corona-pandemien startende i Danmark marts 2020 og de deraf følgende indvirkninger på skoleområdet, har det kun været muligt at gennemføre nationale test i enkelte klasser i foråret 2020.

På Fredericia Realskole tager vi alle de ”obligatoriske test målrettet klassetrinnet” i skemaet svarende til de obligatoriske test i folkeskolen. Vi tester i den frivillige testperiode i foråret for at kunne sammenligne vores elevers resultater med folkeskolens resultater. 

 

Testene afvikles af faglærerne.

fag og kl.trin.png

Bilag 2 - om karaktergivning på Fredericia Realskole:

​Karaktergivningsoversigt Fredericia Realskole​

kar. u.10..png

​Bilag 3 - om brugen af øvrige test i matematik, læsning og stavning på Fredericia Realskole

Oversigt over test i dansk og matematik

Nedennævnte tests udføres af ressourcecentrets testlærer, læsevejleder eller matematikvejleder.

NB: Staveprøver udleveres af læsevejleder men gennemføres og rettes af dansklæreren. Resultatet gennemgås med læsevejlederen.

​​

Skærmbillede dansk.png

Skærmbillede mat.png