Kerneområde 3: Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

Kerneområde 3: Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

 

Formålet med selvevalueringen af området er at evaluere skolens arbejde med undervisningsmå-lene. En fri grundskoles undervisning skal stå mål med den undervisning, der gives i folkeskolen. Det betyder i princippet, at en elev, der har gået på en fri grundskole skal have den samme viden, de samme færdigheder og de samme kompetencer, som hvis eleven havde gået i folkeskolen.

Evalueringen indeholder en beskrivelse af:

Del A – DPs undersøgelsesspørgsmål:
3 a) I hvilket omfang følger skolen Fælles mål – i hvilket omfang fastsætter skolen egne slut- og delmål
3 b) Inddragelse af mål i de humanistiske, naturfaglige, praktisk/musiske fag
3 c) Standpunktet på trinniveau til vurdering af undervisningen

Del B – skolens egne formulerede undersøgelsesspørgsmål:
1) Orientering – skal faget orientering (3.-6. klassetrin) fra skoleåret 2021-2022 opdeles i historie og natur/teknologi?


Del A:
3 a) – I hvilket omfang følger skolen Fælles mål – i hvilket omfang fastsætter skolen egne slut- og delmål

På Fredericia Realskole følges Fælles Mål (på tidspunktet for evalueringen) med følgende be-mærkninger:

Naturvidenskabelige fag

Orientering (3.-6. klasse):
Faget orientering på Fredericia Realskole består af fagområderne historie, geografi og biologi. Faget erstatter fagene historie og natur/teknologiforståelse i folkeskolen. I faget orientering føl-ges Fælles Mål for dels historie, dels natur/teknologiforståelse.

Fysik/kemi (6. klasse):
Undervisningen i fysik/kemi påbegyndes i 6. klasse, hvor Fælles Mål for natur/teknologiforståelse følges. Der er fokus på laboratoriekendskab og –sikkerhed samt eksperimentelle arbejdsformer. 
Fra 7. klasse følges Fælles Mål for fysik/kemi.

Praktisk/musiske fag

Håndarbejde og sløjd:
På Fredericia Realskole underviser vi i fagene håndarbejde og sløjd hver for sig og sammen i tværgående projekter på 4.-5. årgang. Fagene følger Fælles Mål for faget håndværk og design.

Valgfag:
På 7. og 8. årgang undervises alle elever i valgfaget håndværk og design. Nyt fra skoleåret 2020-2021 er den obligatoriske prøve i valgfag efter 8. klasse.

Madkendskab:
På 5. klassetrin underviser vi i faget madkendskab, som i sin form og tilrettelæggelse adskiller sig en del fra folkeskolens madkundskab. Faget følger Fælles Mål for madkundskab med flg. to und-tagelser: ”Madlavningens fysik og kemi” samt dele af området ”Bæredygtighed og miljø”. Områ-derne udelades, da faget er placeret allerede på 5. klassetrin. 
Læs signalement af faget madkendskab på Fredericia Realskole her.

3 b) - Inddragelse af mål i de humanistiske, naturfaglige, praktisk/musiske fag
Dette område belyses gennem resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse blandt lærerne. Un-dersøgelsens spørgsmål, valgmuligheder og svarprocent (ud for valgmulighederne) fremgår af tabellen nedenfor.   
Hensigten med denne spørgeskemaundersøgelse er at afdække, hvordan der arbejdes med mål i undervisningen. 

Hvordan kommer du fra Fælles Mål til årsplan?

 1. Jeg starter med at læse Fælles Mål – udvælger de vigtigste og laver forløb/emner ud fra mål – 18%
 2. Jeg laver mit forløb/emne og vælger relevante mål fra Fælles Mål – 32%
 3. Der er Fælles Mål i min lærervejledning, dem bruger jeg – 15%
 4. Jeg tager udgangspunkt i eleverne og deres standpunkt. Ud fra dette opstiller jeg mål – 21%
 5. Andet – 14%

Eksempler på svar under ”andet”:

· Jeg vurderer vægten af det faglige, som skal læres og hvilken undervisningsform, der skal anvendes i den givne klasse. Emnernes faglighed er nogen gange højere end fælles mål (gymnasieniveau).

· Det afhænger af forløbet. Jeg tilpasser også ud fra deres niveau og hvilke behov, der er for at gennemgå et emne.

· Afhænger af fag og bogsystem.

Hvordan bruger du målene fra årsplanen til at planlægge din undervisning?

 1. Jeg vurderer elevernes udgangspunkt og laver konkrete læringsmål/delmål for forløbet – 32%
 2. Jeg har fokus på feedback til eleverne og opstiller læringsmål i sammenhæng med den feedback-form, som jeg vil bruge – 26%
 3. Jeg opstiller læringsmål i min forberedelse og laver kriterier sammen med eleverne – 9%
 4. Jeg laver løbende elevmål til de enkelte forløb – ud fra mine mål i årsplanen – 26%
 5. Andet – 7%

Hvordan synliggør du læringsmål for eleverne?

 1. Jeg laver individuelle læringsmål for eleverne – 9%
 2. Jeg hænger læringsmål/elevmål/delmål op og gennemgår dem – 56%
 3. Eleverne er med til at formulere mål for forløbet – 6%
 4. Jeg sender mål til den enkelte elev – 0%
 5. Andet – 29%

Eksempler på svar under ”andet”:

· Eleverne får gennemgået årsplanen og det faglige indhold – heraf fremgår hvad de skal lære.

· Alt lægges ind på Teams (online platform) også årsplanen.

· Vi snakker om målene.

· Målene indgår i kompendiet, som jeg fremstiller.

· Vi gennemgår dem før et forløb, før et delforløb og oftest efter et forløb.

· Det er jeg ikke god nok til.

· Jeg gennemgår læringsmål/elevmål/delmål og hænger dem nogle gange op.

Hvordan skaber du sammenhæng mellem mål og evaluering/feedback til eleverne?

 1. Jeg laver løbende små ”tests” –3%
 2. Efter lektionen/forløbet evaluerer eleverne selv, hvor langt de synes de er – 6%
 3. Jeg giver eleverne skriftlig individuel feedback ved opgaver – 12%
 4. Jeg starter et forløb med at gennemgå, ”hvad vi skal lære/målet”. Og slutter forløbet med ”hvad har vi lært?” – 53%
 5. Andet – 26%

Eksempler på svar under ”andet”:

· Både små test, feedback ved opgaver, netavis, mundtlige gentagelser med spørgsmål til klassen, etc.

· Jeg bruger alle fire.

· Talebeskeder i Teams.

· Kombination af skriftlig, mundtlig feedback + test. 

· Jeg laver ofte opfølgning dagen efter. ”Hvad lærte vi i går?”

 


3 c) - Standpunktet på trinniveau til vurdering af undervisningen
I selvevalueringens kerneområde 2: ”Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af under-visningen” er der redegjort for, hvordan skolen opnår viden om og benytter denne viden om ele-vernes standpunkt på forskellige trinniveauer. 
Standpunktet på trinniveau bruges således til en samlet vurdering af, hvorvidt der er konsensus mellem undervisningen mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. 


Del B: 

En del af arbejdet omkring skolens selvevaluering sker ved at tage afsæt i samt beskrive de ten-denser, der kommer til udtryk i skolens naturlige møde- og samarbejdsfora.
Andre dele af arbejdet omkring skolens selvevaluering sker ved at sætte strukturerede processer i gang med en del af eller hele medarbejdergruppen på skolen. 

1) Orientering – skal faget orientering (3.-6. klassetrin) fra skoleåret 2021-2022 opdeles i historie og natur/teknologi?

Refleksionen, arbejdet og beslutningen omkring skolens undersøgelsesspørgsmål vedr. orientering er udsprunget af udsagn og spørgsmål fra lærere i faget – samt lærere på de relevante årgang – gennem de seneste skoleår. 
Disse udsagn og spørgsmål er typisk kommet til udtryk i arbejdet omkring planlægningen af kom-mende skoleår. Ledelsen har sammen med bestyrelsen besluttet, at faget orientering fra skole-året 2021-2022 deles op i fagene historie og natur/teknologi.
En opdeling af fagene formodes at styrke hver fags egenart. Dermed styrkes de kompetencer og forskellige arbejdsmetoder, som eleverne udvikler gennem deres fordybelse i fagene ligeledes. 

Dato for evalueringen:
Evalueringen er sket i perioden fra august 2020 til december 2020 og sammenfattet i febru-ar/marts 2021. 

Evalueringsmetode:
Hovedparten af dataindsamlingen, som danner udgangspunkt for evalueringen, har fundet sted gennem PUs (pædagogisk udvalg) spørgeskemaundersøgelse. Kerneområdet har været drøftet på 3 møder i PU – august, oktober og december 2020.

Evalueringsresultat:
Vi har skabt os et opdateret overblik over skolens arbejde med ”undervisningens mål, tilrettelæg-gelse og gennemførelse”.
Skolen vægter arbejdet med mål for undervisningen højt, og vi kan se, at lærerne fortsat reflekte-rer over samt udvikler deres arbejde omkring undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemfø-relse. Vi kan udlede fra spørgeundersøgelsen (Del A), at det fokus, som skolen har haft på læ-ringsmål og -kriterier gennem en årrække, har haft den ønskede effekt. 

Mål frem mod næste evaluering:
Skolens mål er fortsat at være en faglig stærk skole, hvorfor kerneområdet omkring undervisnin-gens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse vægtes højt. 
Mål frem mod næste evaluering er:
•    Timetallet omkring historie og natur/teknologi på mellemtrinnet er på plads

Handleplan:
Relevante lærere og ledelse evaluerer effekten af, at faget orientering fra august 2021 er blevet opdelt i fagene historie og natur/teknologi. 

Næste evaluering:
Området evalueres næste gang i evalueringsperioden 2022-2025.

 

AHK/17.03.2021