Kerneområde 4: Elevens alsidige personlige udvikling

Kerneområde 4: Elevens alsidige personlige udvikling

 

Formålet med selvevalueringen af området er at evaluere, hvordan skolen i sit samlede undervisningstilbud giver mulighed for alsidig personlig udvikling. 
Der sættes fokus på, hvordan skolen tilrettelægger undervisningen, så den fremmer elevernes alsidige personlige udvikling, og hvordan skolen i sine øvrige aktiviteter fremmer elevens alsidige personlige udvikling.

Med afsæt i skolens vision:

Med rødder i skolens traditioner danner vi i fællesskab nysgerrige og dygtige børn og unge, som tør

samt skolens værdier:

Faglighed – Ansvarlighed – Gensidig respekt – Engagement - Fællesskabsorientering

sættes der i alle klasser dagligt fokus på elevernes alsidige personlige udvikling. 
 

 

Evalueringen indeholder en beskrivelse af:

Del A – DPs undersøgelsesspørgsmål: 

4 a) Hvordan fremmer skolen, i tilrettelæggelsen af undervisningen, givet med eksempler fra de forskellige faggrupper, elevens alsidige personlige udvikling?
4 b) Hvordan fremmer skolen, i sine øvrige aktiviteter, elevens alsidige personlige udvikling? Herunder trivsel, undervisningsmiljø, meningsfuldhed, motivation, differentiering, samvær med andre, fællesskab og demokrati?
4 c) Hvordan evaluerer skolen elevens alsidige personlige udvikling?

Del B – skolens egne formulerede undersøgelsesspørgsmål:

1) Hvordan sikrer skolen, at læringslysten bevares hos eleverne på 6.-7. klassetrin?
2) Hvordan sikrer skolen, at trivslen og glæden ved at gå i skole bevares hos eleverne på 6.-7. klassetrin?

                                      

Del A:
4 a) Hvordan fremmer skolen, i tilrettelæggelsen af undervisningen, givet med eksempler fra de forskellige faggrupper, elevens alsidige personlige udvikling?

Skolens historiske udspring som realskole sætter helt naturligt det fag-faglige i fokus. For at vække, bevare og styrke elevernes nysgerrighed, motivation og lyst til at lære sker opstilling af faglige mål og udvælgelse af det faglige stof med inddragelse af elevernes interesser.
Gennem opstilling af læringsmål, kriterier for opgaveløsning og evaluering på baggrund heraf arbejdes med elevernes motivation for at lære mere. For at udfordre eleverne alsidigt inddrages en bred vifte af undervisningsformer afstemt efter fagligt indhold og elevgruppens sammensætning. Hvor lærerne finder det formålstjenligt arbejdes med elevernes medbestemmelse omkring valg af undervisningsindhold og undervisningsformer.

Skolen arbejder med talentudvikling i form af udvalgte elevers deltagelse i TalentCamp.dk i fagene dansk, matematik og engelsk på 7.-9. klassetrin samt talentprogram i kommunalt regi på 7. klassetrin. 
På 8.-9. klassetrin tilbyder skolen Cambridge English med First Certificate in English som mål.
Gennem tilbud om kemiklub på 5. årgang, UngeForskere på 6. årgang, Teknologiforståelse på 2.-6. klassetrin og skak i hele skoleforløbet søger skolen at give alle elever faglige udfordringer.
Uanset fagligt niveau skal eleven udfordres og opleve sig selv som del af et læringsfællesskab – for at opleve og bevare lysten til at lære.
Som supplement til lærernes generelle undervisningsdifferentiering i klassen, er skolens undervisning organiseret med to-lærerordning i primære fag og timetal i 1.-7. klassetrin. Disse ordninger tilpasses løbende fra skoleår til skoleår. 
I 8.-9. klasse niveaudeles eleverne i matematik, engelsk og tysk. Dette giver mere tid til den enkelte elev og mulighed for at arbejde med forskelligt materiale og på forskelligt niveau på holdene, idet der tilføres ekstra lærerkræfter.

På 7. årgang har skolen siden august 2020 haft en ugentlig lektion i engelsk og matematik på 7. årgang, hvor klassen har 2 lærere til faget. Denne ordning er blevet evalueret i februar 2021. Det er med afsæt i sammenfatningen af denne evaluering, at DPs undersøgelsesspørgsmål 4a) besvares.

 • Der er stor begejstring for den nye 2-lærerordning, som øger muligheden for undervisningsdifferentiering
 • Såvel de fagligt svage elever som de fagligt stærke elever kan tilgodeses bedre, end når der kun er én lærer i klassen
 • Eleverne er glade for ordningen – bl.a. fordi det giver mulighed for, at elever og lærere sammen kan finde elevernes styrker og svagheder i faget
 • Herudover fremhæves et øget fokus på den mundtlige dimension i engelsk og muligheden for at arbejde med teknologiforståelse i matematik. I begge tilfælde er det muligheden for at opdele klassen, som skaber rammerne for at arbejde anderledes
 • Det sociale aspekt med 2 lærere i klassen fremhæves positivt ved, at tiden til den enkelte elev øges og herigennem også tiden til relations-arbejde. Når den ekstra lærer er ny lærer i klassen i et andet fag, er 2-lærerordningen en god mulighed for at lære eleverne endnu bedre at kende
 • Det er inspirerende og udviklende som lærer at arbejde sammen med en kollega omkring en elevgruppe
 • I faget matematik har to nyansatte lærere indgået i 2-lærerordningen, og såvel nyansatte som erfarne kolleger fremhæver, at 2-lærerordningen har givet gode muligheder for at lære hinanden at kende og for faglig sparring
 • I matematik har vi netop skiftet bogsystem, og en lærer fremhæver at sparring omkring netop dette er inspirerende
 • 2-lærerordningen i engelsk virker som en naturlig måde at sætte skolens sprogvejleder i spil på
 • For nye kolleger giver 2-lærerordningen indblik i vores skolekultur og hvordan kolleger arbejder
   

4 b) Hvordan fremmer skolen, i sine øvrige aktiviteter, elevens alsidige personlige udvikling? Herunder trivsel, undervisningsmiljø, meningsfuldhed, motivation, differentiering, samvær med andre, fællesskab og demokrati?

På Fredericia Realskole har vi mange øvrige aktiviteter, som hver især er med til at fremme elevernes alsidige personlige udvikling. I beskrivelsen af dette punkt udvælges i denne omgang morgensang, skolens idrætsdage samt skolens trivselsdage for at belyse et udpluk af skolens øvrige aktiviteter, hvorigennem elevernes alsidige personlige udvikling fremmes.
 

Målsætning for morgensang:Morgensang .jpeg

 • At opleve skolens store fællesskab
 • At opleve glæden ved at synge
 • At bibringe eleverne indsigt i den danske sangskat
 • At eleverne lærer at indgå i et større fællesskab
 • At eleverne lærer at modtage en kollektiv besked
 • At klasserne bidrager med indslag
   


 

 

 

 


Målsætning for skolens idrætsdage:

 • Eleverne skal opleve glæde ved at bevæge sig sammen med andreEVA_7236.jpeg
 • Så mange elever som muligt er så aktive som muligt i så stor en del af tiden som muligt
 • Eleverne skal udfordres fysisk (sved på panden) gennem deltagelse i forskellige, også mindre kendte idrætsaktiviteter
 • Eleverne skal samarbejde med elever fra andre klasser end deres egen
 • Eleverne skal opleve, at det ikke kun gælder om at vinde – Fairplay
 • Nogle af skolens ældste elever skal gennem tilrettelæggelse af aktiviteter for 0.-5. klasse træne deres indbyrdes samarbejdsevne, vise foretagsomhed samt tage initiativ og ansvar for afvikling af aktiviteterne

Idrætsdagene er en årligt tilbagevendende begivenhed for alle skolens elever.


Målsætning for skolens trivselsdage
Undervisning på et højt fagligt niveau i et trygt skolemiljø vægtes i skolens dagligdag.

 • At eleverne oplever indsigt i hinandens forskelligheder Picture 1.png           
 • At eleverne oplever at faglighed og trivsel går hånd i hånd
 • At trivselsindsatser understøtter de faglige indsatser
 • At fokus på og arbejde med trivsel er en forudsætning 
 • for at læring kan finde sted
 • At eleverne lærer egne stærke og svage sider at kende

   

4 c) Hvordan evaluerer skolen elevens alsidige personlige udvikling?
Elevernes alsidige personlige udvikling evalueres bl.a. genne klassetrivselsundersøgelser to gange årlige – forud for skole-hjem samtalerne i efteråret og i foråret.
Evalueringen sker ligeledes gennem undervisningsmiljørapporten, som elevrådet medvirker i at udarbejde hvert tredje år.
Klasselæreren holder individuelle elevsamtaler på alle klassetrin hvert skoleår. Eleverne deltager fra 4. årgang og op i de to årlige skole-hjem samtaler. Skolen har fokus på elevaktiverende tiltag på skole-hjem samtalerne – bl.a. for at styrke elevernes refleksion omkring egen læring og skolegang.
Hvert skoleår gives der karakterer 3 gange årligt – elevens arbejdsindsats i fagene bedømmes også.

Fredericia Realskoles seneste undervisningsmiljøundersøgelse findes her.  

Del B
Skolens egne formulerede undersøgelsesspørgsmål er belyst ud fra en dialog mellem 5 elever fra 6. og 7. årgang og viceskolelederen omkring læringslyst og trivsel.

Nedenstående er et udpluk af elevernes udtalelser fra denne dialog.

1) Hvordan sikrer skolen, at læringslysten bevares hos eleverne på 6.-7. klassetrin?

 • For at bevare lysten til at lære er det vigtigt, at der er fokus på vores interesser
 • Anderledes skoledage/fordybelsesuger er gode for både læringslysten og trivslen
 • Tid til fordybelse gør undervisningen sjovere og læringslysten større
 • Fokus på forskellige læringsstile er vigtigt
 • Differentiering i undervisningen og i lektierne samt fokus på læringsmiljø højner læringslysten
 • Dejligt at Fredericia Realskole har lærere, der har lyst til at lære fra sig
 • At arbejde sammen på tværs af årgangen eller på tværs af årgangene er godt for eleverne
 • Lektiemængden er en balance – for lidt og for meget kan have indvirkning på læringslysten og trivslen
 • Elevsamtaler skaber tryghed og forståelse – dette skaber også læringslyst
 • Klasselæreren skal ikke bestemme det hele – faglærere og elever har medansvar. Oplæring i demokratiet giver læringslyst

2) Hvordan sikrer skolen, at trivslen og glæden ved at gå i skole bevares hos eleverne på 6.-7. klassetrin?

 • Anderledes skoledage/fordybelsesuger er gode for både læringslysten og trivslen
 • Lektiemængden er en balance – for lidt og for meget kan have indvirkning på læringslysten og trivslen
 • Tilliden til klasselæreren er vigtig for trivslen og glæden ved at gå i skole
 • Øjenkontakt fra den voksne giver glæde og trivsel
 • Elevsamtaler skaber forbindelse (mellem elev og lærer) og trivsel
 • At klasselæreren har tid til mig som elev – også ud over klasselærerens alm. undervisning i klassen – gør mig glad
 • Skolen skal have fokus på forældrenes rolle i trivslen. Eleverne understreger, at forældre har ansvar for:

             o    Gode arbejdsvaner
             o    At ”være der”
             o    At tage ansvar
             o    At hjælpe med lektierne
             o    At lære os børn gode arbejdsvaner
             o    At give os gode madpakker med – uden madpakker ingen trivsel 

 • Gennem gode lejrskoler og hytteture skabes trivsel og sammenhold i klassen og på tværs af klasserne på årgangen

 

Dato for evalueringen: 
Evalueringen af Kerneområde 4 er sket i perioden august 2021- september 2021 samt i marts 2022.

Evalueringsmetode:
Belysningen af hvordan Fredericia Realskole arbejder med DPs undersøgelsesspørgsmål, har fundet sted på to møder i Pædagogisk Udvalg (PU) i skoleåret 2021-2022.
Dataindsamlingen, som danner udgangspunkt for evalueringen af skolens egne formulerede spørgsmål, har fundet sted gennem dialog med udvalgte elever fra 6. og 7. årgang.

Evalueringsresultat:
Skolens PU (herunder skolens ledelse) er tilfredse med gennem selvevalueringen at kunne tydeliggøre, at vi på Fredericia Realskole – såvel i undervisningen som uden for undervisningen – har en lang række aktiviteter og indsatser, der støtter op omkring elevens alsidige personlige udvikling.
Såvel dialogen med udvalgte elever som Undervisningsmiljøundersøgelsen tydeliggør, at eleverne trives på Fredericia Realskole. 

Skolen er opmærksom på, at klasselærerne har en særlig rolle i forhold til elevernes trivsel. Såvel klasselærere som faglærere har både i undervisningen og i andre af skolens aktiviteter en vigtig rolle i at skabe ”spillerum” for hver enkelt elevs mulighed for udvikling.

Mål frem mod næste evaluering:
Skolen ønsker at fastholde den gode trivsel blandt skolens elever, da det giver et godt fundament for læring. Skolen ønsker at sikre bedre trivsel for de elever, som har det svært/trives mindre godt.

Handleplan:
Øget fokus på aktiviteter på tværs af årgange – herunder venskabsklasser.
Udvikle ny lejrskole på vores 8. årgang.

Næste evaluering:
Området evalueres næste gang i evalueringsperioden 2022-2025.


AHK/29-03-22