Kerneområde 4: Elevens alsidige personlige udvikling

Kerneområde 4: Elevens alsidige personlige udvikling

 

Formålet med selvevalueringen af elevens alsidige udvikling er at belyse:

 • ​Hvordan skolen tilrettelægger undervisningen i fagene, så den fremmer elevernes alsidige udvikling?
 • Hvordan skolen fremmer elevernes alsidige udvikling i sine øvrige aktiviteter?

 

Mange elementer i skolens hverdag spiller ind på det læringsmiljø, eleverne færdes i.

​I arbejdet med elevernes alsidige udvikling sættes fokus på tre områder:

 • ​Lysten til at lære
 • At lære på forskellige måder
 • At lære sammen med andre

 

Elevens alsidige udvikling i fagene

Skolens historiske udspring som realskole sætter det fag-faglige i fokus. For at vække, bevare og styrke elevernes nysgerrighed, motivation og lyst til at lære sker opstilling af faglige mål og udvælgelse af det faglige stof med inddragelse af elevernes interesser.

Gennem opstilling af læringsmål, kriterier for opgaveløsning og evaluering på baggrund heraf arbejdes med elevernes motivation for at lære mere. For at udfordre eleverne alsidigt inddrages en bred vifte af undervisningsformer afstemt efter fagligt indhold og elevgruppens sammensætning. Hvor lærerne finder det formålstjenligt arbejdes med elevernes medbestemmelse omkring valg af undervisningsindhold og undervisningsformer.

 

Lysten til at lære

Sådan arbejder vi med elevernes lyst til at lære mere…

 

Skolen arbejder med talentudvikling i form af udvalgte elevers deltagelse i TalentCamp.dk i fagene dansk, matematik og engelsk på 7.-9. klassetrin samt talentprogram i kommunalt regi i naturfagene på 8. klassetrin. På 8.-9. klassetrin tilbyder skolen Cambridge English med First Certificate in English som mål.

Gennem tilbud om diverse valgfag på 7.-9. årgang, kemiklub på 5. årgang og skak i hele skoleforløbet søger skolen at give alle elever faglige udfordringer.

Uanset fagligt niveau skal eleven udfordres og opleve sig selv som del af et læringsfællesskab – for at opleve og bevare lysten til at lære.

 

At lære på forskellige måder

Sådan arbejder vi med at lære på forskellige måder…

​​

​Som supplement til lærernes generelle undervisningsdifferentiering på klassen, tilbyder skolen talcafé, læsecafé, undervisning i dansk som andetsprog samt specialundervisning individuelt og på små hold, hovedsageligt i indskolingen og på mellemtrinnet.

I 8.-10. klasse niveaudeles eleverne i matematik, engelsk og tysk. Dette giver mere tid til den enkelte elev og mulighed for at arbejde med forskelligt materiale og på forskelligt niveau på holdene, idet der tilføres ekstra lærerkræfter.

 

At lære sammen med andre

Sådan arbejder vi med at lære sammen med andre…

 

Elevens alsidige udvikling i skolens øvrige aktiviteter

 • belyst gennem eksempler på målsætninger.

 

Målsætning for morgensang:

 • At opleve skolens store fællesskab
 • At opleve glæden ved at synge
 • At bibringe eleverne indsigt i den danske sangskat
 • At eleverne lærer at indgå i et større fællesskab
 • At eleverne lærer at modtage en kollektiv besked
 • Skolen har morgensang hver dag.

Målsætning for arbejdet med venskabsklasser:

 • At blive tryg i sit nære skolemiljø
 • Lære at føle respekt og ansvar for hinanden
 • At drage omsorg for hinanden
 • At kunne give og modtage hjælp på tværs af alder
 • At de yngste elever inspireres og motiveres fagligt af de ældste (f.eks. at læsetræning nytter)
 • At kunne formidle viden fra ældste til yngste
 • At kunne sidde stille og koncentrere sig i samarbejdet

Eksempler på konkrete aktiviteter for venskabsklasser: klippe julepynt sammen, lære hinanden fælles lege i skolegården, skrive historier til hinanden, læseaktiviteter for og med hinanden.

Alle elever får ved skolestart i børnehaveklassen venner i 4. klasse.

Målsætning for skolens idrætsdag:

Eleverne skal opleve glæde ved at bevæge sig sammen med andre.

Så mange elever som muligt er så aktive som muligt i så stor en del af tiden som muligt.

Eleverne skal udfordres fysisk (sved på panden) gennem deltagelse i forskellige, også mindre kendte idrætsaktiviteter.

Eleverne skal samarbejde med elever fra andre klasser end deres egen.

Eleverne skal opleve, at det ikke kun gælder om at vinde – Fairplay.

10. klasses elever skal gennem tilrettelæggelse af aktiviteter for 0.-1. klasse træne deres indbyrdes samarbejdsevne, vise foretagsomhed samt tage initiativ og ansvar for afvikling af aktiviteterne.

Idrætsdagen er en årligt tilbagevendende begivenhed for alle skolens elever.

Undervisningsmiljø

Alle elever og ansatte tager del i at skabe et godt undervisningsmiljø.

Et godt fysisk undervisningsmiljø understøttes af, at eleverne lærer hensigtsmæssige arbejds- og adfærdsformer, der muliggør forskellige undervisningsformer. Et eksempel herpå er ”korte stemmer” ved makker- og gruppearbejde.

Eleverne arbejder med det psykiske undervisningsmiljø i form af ”Den gode klasse”, klasseregler, klassefællesskab, sociale færdigheder og trivselsarbejde.

Link til: Om trivsel på Fredericia Realskole

Endelig arbejder eleverne med det æstetiske undervisningsmiljø i form af oprydning, duksearbejde samt ønsker til udsmykning.

I den senest gennemførte undervisningsmiljøvurdering fra foråret 2017 tilkendegiver eleverne følgende om

Lysten til at lære

At lære sammen med andre

 

 

 

 

Evalueringsmetoder til den alsidige udvikling

Elevernes alsidige udvikling evalueres bl.a. gennem klassetrivselsundersøgelser ved hjælp af programmet ”Klassetrivsel.dk” to gange årligt og gennem skolens undervisningsmiljørapport, som elevrådet medvirker i udarbejdelsen af hvert tredje år.

Klasselæreren holder individuelle elevsamtaler på alle klassetrin hvert år, og elever fra 4. klasse deltager i de halvårlige skole-hjemsamtaler med klasselæreren og én af elevens faglærere. Elevens alsidige udvikling er også her et tema.

Når der gives karakterer 3 gange årligt, bedømmes også arbejdsindsatsen i fagene. Arbejdsindsatsen fortæller også noget om elevens alsidige udvikling.

I de praktisk-musiske fag musik, billedkunst, madkendskab, håndarbejde og sløjd oplever eleverne hurtig evaluering, både når det lykkes og når det ikke gør. At indgå i kreative læreprocesser sammen med andre er en del af elevens alsidige udvikling.

 

Dato for evalueringen: Oktober-december 2017.

 

Evalueringsmetode:

På et lærermøde arbejdede alle skolens lærere inddelt i faggrupper med at beskrive og diskutere deres arbejde med elevernes alsidige udvikling. Drøftelserne blev understøttet af en række spørgsmål udarbejdet af skolens pædagogiske udvalg på baggrund af Danmarks Privatskoleforenings undersøgelsesværktøj, som fokuserer på flg. tre forudsætninger for elevernes alsidig udvikling i skolen:

 • Lysten til at lære
 • Lære på forskellige måder
 • Lære sammen med andre

 

Materialet fra lærermødet er efterfølgende sammenfattet af viceskolelederen til brug for selvevalueringen af elevens alsidige udvikling.

Materiale fra skolens Undervisningsmiljøvurdering foråret 2017 er også inddraget i evalueringen.

Endelig er evalueringsresultat, mål og handleplan præsenteret på et lærermøde.

 

Evalueringsresultat:

Skolen har gennem arbejdet med elevernes alsidige udvikling gjort sig erfaringer med at selvevaluere et område, som alle lærere har del i, som der i skolens hverdag arbejdes forholdsvis implicit med og som er svært målbart.

Det er en udfordring at arbejde med et sådant område såvel i hverdagen som evalueringsmæssigt. Selvom vi kan opnå konsensus på en række delområder, har man fra sin individuelle praksis talrige vinkler, som vanskeligt lader sig sammenfatte til en fælles praksis.

Flg. fokusområder træder frem i evalueringen:

 • Værdier
 • Relationsarbejde
 • Læringsmålsorientering
 • Organisering af undervisningen
 • Undervisningens indhold og aktiviteter
 • Differentiering
 • Færdigheder
 • Evaluering og feedback

Evalueringen har skærpet det fælles fokus på behovet for at opstille målsætninger, også for det svært målbare, således at det efterfølgende kan evalueres.

 

Mål frem mod næste evaluering:

Skolens mål er at skærpe lærernes fokus på at opstille mål for elevernes alsidige udvikling på linje med de faglige læringsmål. På Fredericia Realskole ser vi arbejdet med de faglige mål og arbejdet med elevernes alsidige udvikling som hinandens gensidige forudsætninger.

Handleplan:

Skolen har et pædagogisk indsatsområde omkring målorienteret undervisning, hvortil vi henter inspiration i Norge i form af ”Vurdering for læring”. Som en del af dette arbejde har skolens lærere og ledelse udarbejdet ”Kodeks for god klasseledelse på Fredericia Realskole”. Dette kodeks står på 6 ben – 6 elementer, som lærerne praktiserer i deres arbejde med eleverne.

Læreren

 • Er en tydelig klasseleder
 • Er relationskompetent
 • Organiserer undervisning, som muliggør høj grad af elevaktivering
 • Har høje forventninger til alle elever
 • Har tydelige mål
 • Evaluerer og giver feedback

 

Link til: Kodeks for god klasseledelse på Fredericia Realskole

Vi ser en fortsat implementering og understøttelse af ”Kodeks for god klasseledelse” som vejen til et endnu mere bevidst og professionelt arbejde med elevernes alsidige udvikling i alle fag og på alle klassetrin.

Næste evaluering:

Området evalueres næste gang i evalueringsperioden 2019-2022.

 

PP/12-12-2017