Kerneområde 7: Specialundervisning

Kerneområde 7: Specialundervisning

 

Formålet med selvevalueringen af området er at evaluere, hvordan skolen sikrer indsatsen om-kring elever med behov for specialundervisning.
Eleverne på en fri grundskole, skal have specialundervisning, hvis de har brug for det.
En fri grundskole kan søge rådgivning om specialundervisning hos den kommune, som skolen lig-ger i. Kommunen skal give skolen pædagogisk-psykologisk rådgivning. 

Evalueringen indeholder en beskrivelse af:

Del A – DPs undersøgelsesspørgsmål:
7 a) Hvordan sikrer skolen, at den har de nødvendige kvalifikationer/kompetencer i forhold til spe-cialundervisning?
7 b) Hvordan sikrer skolen, at den identificerer elever med behov for specialundervisning?
7 c) Hvordan organiserer skolen sin specialundervisning?
7 d) Hvordan anvender skolen handleplaner for elever, der modtager specialundervisning?
7 e) Hvordan sikrer skolen, at den givne specialundervisning tilgodeser elevens behov?

Del B – skolens egne formulerede undersøgelsesspørgsmål:
1) Hvordan sikrer skolen, at eleverne med dysleksi bliver ”eksperter” i at bruge deres IT-hjælpemidler? 


Del A:
7 a) Hvordan sikrer skolen, at den har de nødvendige kvalifikationer/kompetencer i forhold til specialundervisning?

For at sikre at skolen har de nødvendige kvalifikationer og kompetencer i forhold til at give speci-alundervisning, har skolen udpeget et antal lærere i dansk og matematik, som gennem en årrække fungerer som lærere i specialundervisning sideløbende med, at de har klasseundervisning. 
Ved at koncentrere specialundervisningen på få lærere, der i øvrigt selv har et ønske om at indgå i teamet omkring specialundervisningen, opbygger lærerne stor erfaring med at tilrettelægge un-dervisningsforløb, der tilgodeser den enkelte elevs niveau og forudsætninger. 
Det har desuden den fordel, at skolen kan koncentrere sine midler til kurser og efteruddannelse inden for specialundervisning på relativt få medarbejdere.

I speciallæreruddannelsen, som flere af skolens specialundervisningslærere har dele af, indgår også kompetencer til at undervise elever med særlige sociale og emotionelle behov.
For specialundervisningslærerne indgår efteruddannelse på specialområdet i deres generelle kompetenceudviklingsplan, som løbende revideres i forbindelse med MUS-samtaler.
Skolens to specialundervisningskoordinatorer deltager i netværk for specialundervisere.
Klasselærerne er nøglepersoner i arbejdet med elevernes adfærd og trivsel. Skolen har et AKT-team, som i skoleåret 2020-2021 består af 2 lærere og 1 pædagog. AKT-teamet indgår i skolens generelle trivselsarbejde. 
Skolens ledelse fungerer også som sparringspartnere for lærerne omkring enkeltelever, grupper og klasser. Herudover har lærerne, SFO-pædagogerne og skolens ledelse mulighed for at hente sparring i kommunens Familie- & Børnesundheds team bestående af skolepsykolog, sundhedsple-jerske og socialrådgiver. 


7 b) Hvordan sikrer skolen, at den identificerer elever med behov for specialundervisning?

Skolen identificerer elever med behov for specialundervisning gennem testning og gennem faglæ-rernes løbende evaluering af eleverne og deres læring.
Testning af elever (Se bilag 3 i kerneområde 2: Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen) sker i et samarbejde mellem faglærere og skolens vejledere: læsevejleder, matematikvejleder og specialundervisningskoordinatorer. Vejlederne analyserer testresultaterne og sparrer med faglærerne herom. 
Skolen ser på en række faktorer, når det vurderes, om elever har behov for en særlig indsats:
•    Viser testresultater fagligt svage punkter i forhold til elevens alder?
•    Er der sociale forhold, som påvirker elevens indlæring?
•    Profiterer eleven nok af undervisningen i klassen?
•    Er eleven i faglig udvikling?
Der er tale om en helhedsvurdering, når skolen finder frem til elever, som har behov for en speci-alundervisningsmæssig indsats.


7 c) Hvordan organiserer skolen sin specialundervisning?

Skolen har en intention om at målrette flest mulige specialundervisningsressourcer i forhold til den tidlige og forebyggende indsats.

Specialundervisning sættes også i værk, når elevens behov for støtte er så stort eller komplekst, at det rækker ud over, hvad der alene kan håndteres i den almindelige klasseundervisning. 
Skolens specialundervisning er målrettet fagene dansk og matematik i 1.-7. klasse. 

Undervisning i brug af it-hjælpemidler til elever med dyslektiske vanskeligheder gives i hele skole-forløbet efter behov. I starten af skoleåret har elever med dyslektiske vanskeligheder mulighed for at deltage i et kortere intensivt forløb med henblik på at blive endnu bedre til brugen af IT-hjælpemidlerne.
Skolens specialundervisningskoordinatorer og matematikvejleder fordeler ressourcerne til og or-ganiserer specialundervisningen. I organiseringen af undervisningen søger skolen at tage hensyn til, hvad eleven bedst profiterer af; Specialundervisning 1 elev til 1 lærer i kortere sessioner, hold-undervisning for en mindre gruppe elever eller støtte af eleven i klassen.


7 d) Hvordan anvender skolen handleplaner for elever, der modtager specialundervisning?

Skolen har siden 2015 arbejdet ud fra skriftlige handleplaner på elever, som modtager specialun-dervisning. Handleplanerne indeholder testresultater/kompetencer, målsætninger, beskrivelse af indsats og evaluering. Som en del af evalueringen af specialundervisningsindsatsen indgår re-testning enten i specialundervisningsregi eller sammen med hjemklassen. Evaluering af indsats foretages løbende og mindst en gang årligt. På baggrund af behovsvurderingen prioriteres de af-satte timer til specialundervisning.


7 e) Hvordan sikrer skolen, at den givne specialundervisning tilgodeser elevens behov?

Skolen bestræber sig på at leve op til filosofien bag den tidlige indsats; Jo tidligere vi sætter ind, desto færre udfordringer står eleven overfor senere hen, og jo bedre forebyggelse er det mod en senere nederlagsfølelse, manglende lyst til at lære og i sidste ende måske skolevægring.
Foruden specialundervisningstiltag i dansk og matematik på 1.-7. klassetrin har skolen indsatser, hvor udvalgte elever i et koncentreret forløb får et fagligt skub hos henholdsvis læsevejleder og matematikvejleder. Skolens erfaring hermed er, at elevernes motivation øges væsentligt samtidig med, at de fagligt får et løft på et afgørende tidspunkt i deres læreproces.

I specialundervisningen opleves, at eleverne har rigeligt at se til lektiemæssigt i de almindelige skolefag. Der er derfor ikke overskud til også at have lektier for i specialundervisning. Specialun-derviseren kontakter forældrene, hvis der er behov for hjemme at øve noget specifikt.
Elever i udskolingen modtager ikke fagspecifik specialundervisning, men efter behov undervises dyslektikere i brug af it-hjælpemidler, ligesom elever med dansk som andetsprog efter behov modtager undervisning i DSA. 
Skolen har fra skoleåret 2020-2021 tilført hver 7. klasse to ugentlige timer med tolærerordning i én matematiktime og én engelsktime.
Skolen søger at imødekomme behovet for differentiering gennem holddeling i 8.-9. klasse i fage-ne matematik, engelsk og tysk, hvor undervisningen på holdene varierer efter elevernes faglige niveau.


Del B: 

På møde i PU (Pædagogisk Udvalg) i januar 2021 blev kerneområdet drøftet. Udpluk fra denne drøftelse:

  • Lærerne, der står for specialundervisningen, skal inddrages i evalueringen
  • Er vores specialundervisning organiseret på den rigtige måde?
  • Fast team omkring specialundervisningen – fordele/ulemper
  • Lektiecafe for de ældre børn
  • Anvendelse af handleplaner
  • Koordineringen af hvilke elever, der har hvilke behov
  • Hvordan måler vi effekten af 20 minutters specialundervisning ugentligt?
  • Hvorfor sidder elever i specialundervisning? Hvor længe sidder de der? Lektiecafe som al-ternativ

 
På evalueringsmøde primo marts 2021, hvor skolens to læsevejledere, skoleleder samt viceskole-leder deltog, blev skolens indsats omkring læsevejledning, specialundervisning i dansk samt sko-lens indsats omkring eleverne med dysleksi og læsevanskeligheder drøftet.  
Bl.a. denne evaluering har givet anledning til, at skolen hen mod næste evaluering af området ønsker at stille skarpt på følgende undersøgelsesspørgsmål: 

1) Hvordan sikrer skolen, at eleverne med dysleksi bliver ”eksperter” i at bruge deres IT-hjælpemidler? 

Udpluk af drøftelserne på dette evalueringsmøde: 
•    Vi vil gerne prioritere ”den forebyggende indsats”
•    Kan opbygningen af indsatsen omkring elever med dyslektiske vanskeligheder være ander-ledes? Mere intensive forløb?
•    Fokus på antallet af lærere omkring specialundervisningen
•    Jobswop på en ordblindeefterskole – ønske

Dato for evalueringen:
Evalueringen er sket i perioden februar/marts 2021.

Evalueringsmetode:
Evalueringsmøde hvor skolens to læsevejledere, skoleleder og viceskoleleder deltog.
Drøftelser i ledelsesteamet. 

Evalueringsresultat:
Vi har skabt os et opdateret overblik over skolens stærke og velfunderede setup omkring special-undervisningen.
Skolen har prioriteret mange årlige timer i indsatsen omkring specialundervisning – antallet af timer svarer til 1,4 årsværk. 
Skolen har en styrket vejlederkultur med vejledere på 3 fag-faglige områder samt AKT-området.


Mål frem mod næste evaluering:
Skolens mål er fortsat at være en faglig stærk skole – Fredericia Realskole ønsker og sigter mod, at alle elever på skolen udvikler sig mest muligt inden for elevens eget udviklingspotentiale – hvorfor kerneområdet omkring specialundervisning også vægtes højt. 
Mål frem mod næste evaluering er:
•    Videreudvikling af intensive forløb omkring elever med dysleksi
•    Opkvalificering af specialundervisningslærerne omkring eleverne med dysleksi
•    Udvikle på organiseringen af skolens specialundervisning – med henblik på kortere intensi-ve forløb for eleverne


Handleplan:

Videreudvikling af intensive forløb omkring elever med dysleksi:
Specialundervisningskoordinatorer og viceskoleleder planlægger intensive forløb for elever med dyslektiske vanskeligheder. 

Opkvalificering af specialundervisningslærerne omkring eleverne med dysleksi:
Praktik – jobswop – på en ordblindeefterskole. 

Udvikle på organiseringen af skolens specialundervisning – med henblik på kortere intensive forløb for eleverne:
Specialundervisningskoordinatorer planlægger organiseringen af specialundervisningen. Viceskole-lederne inddrages i processen omkring praktiske forhold – herunder ønsker til skemalægning.


Næste evaluering:
Området evalueres næste gang i evalueringsperioden 2022-2025.

 

AHK/09.03.2021