Kerneområde 8: Dansk som andetsprog

Kerneområde 8: Dansk som andetsprog

 

Dansk som andetsprog

Formålet med selvevalueringen af området er at evaluere, hvordan skolen sikrer sin indsats omkring elever med dansk som andetsprog (DSA).
De tosprogede elever skal tilegne sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk. 

 

Skolens definition på en tosproget/flersproget elev

En elev, hvor der tales ét eller flere andre sprog end dansk i hjemmet, er flersproget, og vi skal vurdere behovet for undervisning i dansk som andetsprog.

 

Evalueringen indeholder en beskrivelse af:

Del A – DPs undersøgelsesspørgsmål: 

8 a) Hvordan sikrer skolen, at den har de nødvendige kvalifikationer/kompetencer i forhold til Dansk som andetsprog?
8 b) Hvordan sikrer skolen, at den identificerer elever med behov for Dansk som andetsprog?
8 c) Hvordan organiserer skolen sin undervisning i Dansk som andetsprog?
8 d) Hvordan anvender skolen handleplaner for elever, der modtager undervisning i Dansk som andetsprog?
8 e) Hvordan sikrer skolen, at den givne undervisning tilgodeser elevens behov?

Del B – skolens egne formulerede undersøgelsesspørgsmål:
1) Hvordan sikrer skolen, at de flersprogede elever ikke føler sig marginaliseret? 


Del A:


8 a) Hvordan sikrer skolen, at den har de nødvendige kvalifikationer/kompetencer i forhold til Dansk som andetsprog?
Undervisningen i dansk som andetsprog varetages af tre af skolens lærere, som gennem efteruddannelse løbende kvalificerer sig hertil.
Skolens læsevejledere og underviserne i DSA fungerer som ressourcepersoner for skolens øvrige lærere.
 

8 b) Hvordan sikrer skolen, at den identificerer elever med behov for Dansk som andetsprog?
Skolen bruger flere værktøjer til at identificere, hvorvidt flersprogede elever har behov for undervisning i DSA – herunder:

  • Dialog mellem lærer og læsevejleder. Dialogen starter allerede i 0. klasse, hvor klasselærerens observationer i den daglige undervisning er med til at afdække, hvor udfordringerne ligger
  • Læse- og stavetests bruges af læsevejleder og dansklærer til at være med til at afdække evt. manglende ordforråd i dansk
  • Karakterbladet fra 4. klasse – hvis den fleresprogede elev har lave karakterer, er klasselærer og læsevejleder særligt opmærksomme


8 c) Hvordan organiserer skolen sin undervisning i Dansk som andetsprog?
Eleverne undervises i DSA på små hold.
DSA-lærerne har et tæt samarbejde med dansklæreren samt andre relevante faglærere omkring eleven.
DSA-lærerne kan deltage i skole-hjem samtaler.
DSA-lærerne underviser primært i dansk. De sørger for overlevering til dansklæreren og øvrige faglærere, hvis indsatsen også skønnes nødvendig i andre fag.
Undervisningen i DSA foregår for de yngste elever uden for klassen. I undervisningen trænes elementer af danskfaget – herunder læse-, stave- og skrivefærdigheder samt evnen til at formulere sig.
I indskolingen har skolen fokus på at sende sprogkufferten med de yngste elever hjem. 

Undervisningen i DSA foregår for de ældste elevers vedkommende i klassen. Hos de ældste elever centrerer DSA-undervisningen sig om det, der laves i undervisningen på klassen.

Alle lærere er forpligtede på at integrere undervisningen i DSA i alle fag.

Forældre til flersprogede elever opfordres til at benytte skolens SFO-tilbud til elever i 0.-3. klasse, da sprogstimulering gennem leg og sociale aktiviteter er af afgørende betydning for udviklingen af børnenes danske sprog og begrebsverden.

8 d) Hvordan anvender skolen handleplaner for elever, der modtager undervisning i Dansk som andetsprog?
Skolen laver handleplaner for de elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog.
Handleplanerne udarbejdes ved skoleårets start – med deadline 1. oktober. I januar og maj måned evalueres handleplanerne og justeres, så de passer til den enkelte elevs udbytte og faglige mål.

8 e) Hvordan sikrer skolen, at den givne undervisning tilgodeser elevens behov?
Elevernes behov for undervisning i DSA vurderes årligt med henblik på tilrettelæggelse af indsatsen og fordelingen af ressourcer i det kommende skoleår. Vurderingen foretages i et samarbejde mellem DSA-lærerne og elevens klasselærer (som indhenter vurderinger fra faglærerne). 
Forældrene inddrages i drøftelser af elevens udbytte af undervisningen på de halvårlige skole-hjemsamtaler med klasselæreren.


Del B:

1) Hvordan sikrer skolen, at de flersprogede elever ikke føler sig marginaliseret? 
Som skole er vi meget opmærksomme på, at tilrettelæggelsen af undervisningen i DSA ikke skaber en følelse af marginalisering hos den enkelte tosprogede elev.

Tilrettelæggelsen af undervisningen i DSA foregår derfor i et tæt samarbejde med klasselæreren og forældrene, som kender barnet bedre end DSA-læreren nødvendigvis gør. 
Eleverne på Fredericia Realskole har gennem årene gennemført De Nationale Tests. I denne forbindelse har vi som skole haft særligt fokus på, at den nationale test i DSA blev afviklet på en måde, så den ikke var med til at give de tosprogede elever følelsen af marginalisering.

 

Dato for evalueringen:
Evalueringen er sket i marts 2022 og sammenfattet i august+november 2022. 

Evalueringsmetode:
Hovedparten af dataindsamlingen, som danner udgangspunkt for evalueringen, har fundet sted gennem viceskolelederens interview af skolens DSA-lærere. 

Evalueringsresultat:
Vi har skabt os et opdateret overblik over skolens arbejde med dansk som andetsprog.
Skolens flersprogede elever klarer sig godt ved afgangsprøverne sammenlignet med skoles øvrige elever.
Vi kan udlede fra evalueringen, at skolens strukturerede måde at arbejde med skolens flersprogede elever på skaber et godt sprogligt fundament for disse elevers videre skolegang. 

Mål frem mod næste evaluering:
Skolens mål er at sætte fokus på læsning i alle fag 0.-9. klasse.
Skolens mål er ligeledes at sætte fokus på den kulturelle betydning af sproget i undervisningen i dansk som andetsprog.

Handleplan:
Relevante lærere og ledelse evaluerer effekten af, at skolen har et særligt fokus på læsning i alle fag. 

Næste evaluering:
Området evalueres næste gang i evalueringsperioden 2022-2025.

/AHK 09.11.2022