Kerneområde 8: Dansk som andetsprog

Kerneområde 8: Dansk som andetsprog

 

Dansk som andetsprog

Formålet med selvevalueringen er at give indblik i skolens indsats for elever med dansk som andetsprog.

Skolens mål med indsatsen i dansk som andetsprog er, at eleverne skal kunne indgå ligeværdigt med deres klassekammerater i undervisnings- og læringssituationer trods deres særlige forudsætninger som flersprogede.

 

Skolens definition på en flersproget elev

En elev, hvor der tales ét eller flere andre sprog end dansk i hjemmet, er flersproget, og vi skal vurdere behovet for undervisning i dansk som andetsprog.

 

Nødvendige kompetencer

Undervisningen i dansk som andetsprog (tilrettelagt som særlige kurser uden for hjemklassen) varetages af én af skolens lærere, som gennem efteruddannelse løbende kvalificerer sig hertil.

Skolens læsevejleder og underviseren i dansk som andetsprog fungerer som ressourcepersoner for skolens øvrige lærere.

 

Identifikation af elever

Tosprogede elever visiteres til undervisning i dansk som andetsprog gennem specialundervisnings-koordinatorens samtale med klasselæreren samt test foretaget af testlærer/læsevejleder. Testning omfatter nationale test samt stave- og læsetest, som alle skolens elever får foretaget på udvalgte klassetrin. Se kapitel 2, bilag 1 og 3.

 

Organisering af undervisningen i dansk som andetsprog

Eleverne undervises i dansk som andetsprog på små hold hovedsageligt på 1.-3. klassetrin. Holdstørrelsen er almindeligvis 3-4 elever. Undervisningen i dansk som andetsprog foregår som selvstændig undervisning i 2 lektioner/uge. Skolen forsøger at lægge undervisningen uden for elevernes undervisningstid i hjemklassen, men dette er ikke altid muligt.

Alle lærere er forpligtede på at integrere undervisning i dansk som andetsprog i alle fag.

Forældre til flersprogede elever opfordres til at benytte skolens SFO-tilbud til elever i 0.-3. klasse, da sprogstimulering gennem leg og sociale aktiviteter er af afgørende betydning for udviklingen af børnenes danske sprog og begrebsverden.

 

Elevens behov og udbytte

Elevernes behov for undervisning i dansk som andetsprog vurderes årligt med

henblik på tilrettelæggelse af indsatsen og fordelingen af ressourcer i det kommende

skoleår. Vurderingen foretages i et samarbejde mellem læreren i dansk som

andetsprog og elevens klasselærer (som indhenter vurderinger fra faglærerne).

Forældrene inddrages i drøftelser af elevens udbytte af undervisningen på de

halvårlige skole-hjemsamtaler med klasselæreren.

 

Dato for evalueringen: foråret 2017

 

Evalueringsmetode:

Evalueringen er foretaget af et udvalg bestående af to dansklærere fra indskolingen, læreren i dansk som andetsprog, skolens læsevejleder, skolens specialundervisningskoordinator, afdelingsleder for 0.-5. klasse samt viceskoleleder.

Udvalget har analyseret:

 • Flersprogede elevers resultater ved Folkeskolens Prøver efter 9. klasse sammenholdt med årgangenes samlede resultater i perioden 2013/14 – 2015/16.
 • Testresultater fra national test i Dansk som andetsprog og Dansk læsning for flersprogede elever i 5.-8. klasse for skoleåret 2016/17.

(Skolen har siden efteråret 2013 benyttet de nationale test i Dansk som andetsprog til alle skolens flersprogede elever i 5.-8. klasse.)

Udvalget har på baggrund heraf drøftet:

 • I hvilken grad skolen ser ud til at leve op til sit mål:

 

”Skolens mål med indsatsen i dansk som andetsprog er, at eleverne skal kunne indgå ligeværdigt med deres klassekammerater i undervisnings- og læringssituationer trods deres særlige forudsætninger som flersprogede.”:

 • for elever i henholdsvis indskolingen, på mellemtrinnet og i overbygningen.
 • Hvilke tiltag, der vil styrke skolens indsats i dansk som andetsprog for elever i indskolingen, på mellemtrinnet og i overbygningen.
 • Hvordan skolen sikrer sig, at den har de nødvendige kompetencer i forhold til undervisningen i dansk som andetsprog.
 • Hvordan skolen sikrer, at den givne sprogstimulering tilgodeser elevens behov, og at der bliver fulgt op på undervisningen.

 

Evalueringsresultat:

Karaktersammenligning ved Folkeskolens prøver efter 9. klasse:

Skolens flersprogede elever har ved afslutningen af 9. klasse i gennemsnit klaret sig næsten lige så godt som deres kammerater på skolen i disciplinerne dansk retskrivning og mundtlig dansk.

I danskdisciplinerne læsning og skriftlig fremstilling, skriftlig matematik med - og uden hjælpemidler samt mundtlig/praktisk fysik/kemi har de i gennemsnit klaret sig dårligere end skolens øvrige elever. I faget mundtlig engelsk udmærker de tosprogede elever sig ved i gennemsnit at klare sig 0,43 karakterpoint bedre end deres kammerater.

Vi har endvidere kigget på andelen af skolens flersprogede elever, som opnår topkaraktererne 10 eller 12. Sammenholdt med de landsdækkende resultater for tosprogede elever* ligger skolens andel af elever med topkarakter væsentlig højere i alle fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. I mundtlig engelsk er det godt halvdelen af skolens flersprogede elever, som scorer topkarakter, i fysik/kemi en tredjedel og i dansk og matematik en fjerdedel.

(*Kilde: Tidsskriftet Folkeskolen 2014-02 side 9: "Hver femte tosprogede scorer topkarakter.")

Samlet set er skolen tilfreds med resultatet af karaktersammenligningen, men vi er blevet opmærksomme på, at vi skal blive bedre til at løfte de svageste flersprogede elever.

National test i Dansk som andetsprog:

Der er i testresultater altid en vis spredning, hvilket også gør sig gældende her. Betragter man gennemsnitsresultatet for vores flersprogede elever i 5.-8. klasse ligger årgangene med et gennemsnit fra 64/100 til 84/100, hvilket skolen er tilfreds med, da landsgennemsnittet tilstræbes at ligge på 50/100, og eleverne her vurderes i forhold til tosprogede elever på landsplan.

Sammenholdes resultaterne fra den nationale test i Dansk som andetsprog med elevernes resultater i den nationale test i Dansk læsning kan vi imidlertid se, at elever kan klare sig godt i andetsprogstesten men alligevel have væsentlige udfordringer læseforståelsesmæssigt.

Skolens flersprogede elever klarer sig godt sammenlignet med landsgennemsnittet for tosprogede, og de stærkeste klarer sig i en række fag på niveau med de dygtigste af deres klassekammerater ved Folkeskolens Prøver efter 9. klasse. Evalueringsresultatet viser, at skolens mål: at tosprogede elever skal kunne indgå ligeværdigt med deres klassekammerater i undervisnings- og læringssituationer, er opfyldt for en god andel af eleverne, og at skolen kan styrke sin indsats for de svageste flersprogede.

Mål frem mod næste evaluering:

En oplevet udfordring i arbejdet med flersprogede elever er at få undervisningen i dansk som andetsprog integreret med undervisningen i fagene. Skolens mål er, at læreren i dansk som andetsprog fremover i højere grad deltager i undervisningen i hjemklassen og sammen med klassens lærere tilrettelægger de særlige støtteordninger og/eller kursusforløb, som de flersprogede elever har behov for. På denne måde gives også øgede muligheder for faglig sparring om den generelle undervisning i dansk som andetsprog mellem faglærerne og ressourcepersonen, som underviser i dansk som andetsprog.

Skolens indsats omkring faglig læsning på mellemtrinnet og i overbygningen styrkes til glæde for alle elever, men særligt med fokus på elever med dansk som andetsprog.

Elever med dansk som andetsprog følges i deres sproglige udvikling gennem hele skoleforløbet, og der igangsættes indsats ved behov - uanset elevens alder.

Forældre til flersprogede elever bringes i højere grad i spil omkring sproglig stimulering i hjemmet og børnenes læring i det hele taget.

 

Handleplan:

Fra august 2017 har skolen ansat endnu en læsevejleder, som også har kompetencer i dansk som andetsprog. Hermed øges skolens samlede kompetencer på området væsentligt.

Lærerne i dansk som andetsprog foretager fremadrettet prioritering og tilrettelæggelse af den særlige undervisning i dansk som andetsprog.

Fra august 2017 indtænkes i elevernes skemaer, at læreren i dansk som andetsprog i højere grad deltager i undervisningen i hjemklassen.

Fra skoleåret 2017/18 indføres en årlig skole-hjemsamtale med læreren i dansk som andetsprog – også for at få forældrene mere involveret i børnenes læring og sproglige udvikling.

Lærerne i dansk som andetsprog skal sammen med læsevejlederne finde en måde, hvorpå skolen kan følge den sproglige udvikling hos elever med dansk som andetsprog på 2.-4. klassetrin.

Læsevejlederne starter i efteråret 2017 et projekt i faglig læsning på mellemtrinnet og i udskolingen. Gennem samarbejde mellem faglærer og læsevejleder omkring tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb i naturfagene og de humanistiske fag på 7.-8. klassetrin er målene:

 • At øge faglærerens fokus på og viden om faglig læsning, så dette på sigt smitter af på lærerens øvrige undervisningsforløb
 • At give faglærerne konkrete redskaber til at arbejde aktivt med faglig læsning
 • At give alle elever redskaber til aktivt at læse en fagtekst
 • At sætte fokus på tilegnelse af fagenes begreber – gøre fagterminologien til en del af elevernes sprog
 • Fra skoleåret 2018/19 udvides projektet til at omfatte 5.-8. klassetrin.

 

Næste evaluering:

Området evalueres næste gang i evalueringsperioden 2022-2025.

PP/27-08-2017