Kerneområde 9: Elevens videre forløb i uddannelsessystemet

Kerneområde 9: Elevens videre forløb i uddannelsessystemet

 

Formålet med selvevalueringen af området er at få indblik i, hvordan skolen sikrer sin indsats i forhold til elevernes overgang til ungdomsuddannelserne. 
Uddannelse og job er et af de obligatoriske emner på 1.– 9. klassetrin. Undervisningen i Uddannelse og job danner en del af grundlaget for den enkelte elevs uddannelsesplanlægning og kvalificerer vejledningssamtalerne. Eleven skal på den ene side opnå en høj grad af kendskab til egne interesser og personlige forudsætninger og potentialer, herunder uformelle kompetencer, og på den anden side opnå forståelse for, at uddannelse er et middel til at nå et fremtidigt erhvervs- og beskæftigelsesmål. 
Uddannelsesparathed og samarbejdet med UU indgår også i selvevalueringen af dette kerneområde.

Evalueringen indeholder en beskrivelse af: 

Del A – DPs undersøgelsesspørgsmål:
9 a) – Varetages skolens uddannelsesvejledning af skolen eller kommunen?
9 b) – Hvordan vurderer skolen sin uddannelsesvejledning? 
9 c) – Hvilke ungdomsuddannelser er skolens elever overgået til, og hvordan har elevgennemstrømningen været i perioden? 


Del B – skolens egne formulerede undersøgelsesspørgsmål:

I denne omgang har skolen valgt ikke at have egne formulerede undersøgelsesspørgsmål.
 

Del A:


9 a) – Varetages skolens uddannelsesvejledning af skolen eller kommunen?
Fredericia Realskoles uddannelsesvejledning varetages dels af skolens lærere gennem bl.a. undervisning i uddannelse og job, dels af UU Fredericias vejleder, som koncentrerer sin indsats omkring eleverne på 7.-9. årgang.
Vejledningens indhold, tilrettelæggelse og tidsmæssige prioritering er differentieret, så en størst mulig andel af eleverne vejledes kollektivt, og den individuelle vejledning og vejledning i grupper fokuserer på de elever, som fra 8. klasse vurderes ikke-uddannelsesparate.
Vejledningen indeholder introduktion til ungdomsuddannelserne på 8.-9. klassetrin. 
På 8. klassetrins forældremøde giver UU-vejlederen et længere oplæg om ungdomsuddannelserne, og alle elever deltager i Ung til ung-aften med deres forældre, hvor ungdomsuddannelserne informerer.
Skolen følger UU Fredericias program for brobygning for uafklarede/ikke-uddannelsesparate elever i 9. klasse. Ligeledes er alle elever i 8. klasse på introduktionskursus på ungdomsuddannelserne, jf. bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne. På 9. klassetrin er de elever, som ikke er i brobygning, i 4-5 dages erhvervspraktik.

9 b) – Hvordan vurderer skolen sin uddannelsesvejledning? 

Alle klasser på 0.-6. årgang har en årlig fordybelsesdag omkring emnet uddannelse og job. Hvert skoleår udarbejder UU i samarbejde med skolens ledelse et årshjul for UU-aktiviteter for skolens udskolingselever.

Gennem struktureret rammesætning omkring uddannelsesvejledningen sikrer skolen, at de bedst mulige vilkår for progression i elevernes refleksioner over egne kompetencer og potentialer i uddannelsesvalg og erhvervsmuligheder er til stede. 
For unge med særlige behov, herunder elever med dyslektiske vanskeligheder, inddrages deres særlige behov i vejledningen.
UU Fredericias vejleder overleverer skolens elever til ungdomsuddannelserne og sørger i enkelte tilfælde for etablering af en mentorordning. 

9 c) – Hvilke ungdomsuddannelser er skolens elever overgået til, og hvordan har elevgennemstrømningen været i perioden? 

Overgang til ungdomsuddannelser
I det følgende skema gives et overblik over, hvor skolens afgangselever søger hen efter 9. klassetrin.

 

Diagrammer efter 9. klasse 2020-23.png

Diagrammer efter 9. klasse 2020-23_1.png

 

Del B – skolens egne formulerede undersøgelsesspørgsmål:


I denne omgang har skolen valgt ikke at have egne formulerede undersøgelsesspørgsmål.

Dato for evalueringen: 
Evalueringen er foretaget i januar-februar 2024.

Evalueringsmetode:
Området er evalueret af skolens ledelse, med inddragelse af relevante klasselærere samt UU.
Samarbejdsformen med UU Fredericia samt årshjulet for UU-aktiviteter er evalueret på et møde i september 2023.

Evalueringsresultat:
Da skolen følger UU Fredericias vejledningsindsats for 8.-9. klassetrin, mener vi, at indsatsen står mål med indsatsen i folkeskolen. Som tallene for overgang til ungdomsuddannelse viser, fortsætter alle skolens elever på en ungdomsuddannelse, og skolen er derfor meget tilfreds med resultatet.
Klasselærerne fra 4.-6. årgang har ytret, at den fælles indsats omkring emnet uddannelse og job for eleverne på mellemtrinnet fungerer godt. 

Mål frem mod næste evaluering:
Frem mod næste evaluering vil skolen i samarbejde med UU og andre aktører fortsat arbejde på at udbrede kendskabet til de mange forskellige erhvervsmuligheder, der findes efter endt uddannelse.
Hvad angår overgang til ungdomsuddannelser er det for skolen ikke et mål i sig selv, at så mange elever som muligt fortsætter på de gymnasiale uddannelser. Skolens vejledningsindsats skal ruste alle skolens elever til at træffe det rette uddannelsesvalg. Med en profil som faglig skole er det imidlertid skolens mål at klæde eleverne fagligt, personligt og socialt på til at kunne tage en gymnasial uddannelse, hvis den unge ønsker det.  

Handleplan:

Fokus på at klæde eleverne på 9. årgang på til at træffe det bedst mulige valg af ungdomsuddannelse. Eleverne på 9. årgang tilbydes to ugers brobygning og/eller to ugers erhvervspraktik i starten af 9. klasse - dette med henblik på at skabe større sikkerhed hos den enkelte unge i forhold til at træffe bedst mulige valg af ungdomsuddannelse og senere karrierevej.

0.-6. årgang fortsætter med at have en fordybelsesdag omkring Uddannelse og Job.

Næste evaluering:
Området evalueres næste gang i perioden fra 2025-2028.
Tal for overgang til ungdomsuddannelser opdateres hvert.


AHK/25.02.2024