Forældreråd

Forældreråd

Fra skolens vedtægter:

§8 

Stk. 1.          

Skolen opretter et forældreråd.

Forældrerådet ved Fredericia Realskole har til formål at være et forum til støtte og gavn for skolen og gennem samarbejde med denne være med til at bevare og styrke et godt forhold mellem skole og hjem.

Stk. 2.          

Forældrerådet refererer til skolens bestyrelse og skoleleder.     

Stk. 3.          

Forældrerådet består af 1 medlem for hver klasse i bh.kl. - 10. årgang, idet hvert medlem kun kan repræsentere én klasse. Foruden disse kan skolens ledelsesrepræsentant og en repræsentant for bestyrelsen deltage i forældrerådets møder. Andre repræsentanter for skolen kan lejlighedsvis indbydes til møderne.             

Stk.4.           

Medlemmerne vælges af og blandt hver enkelt klasses forældre, her undtaget skolens ansatte lærere; valget foregår på ordinære klasseforældremøder i bh.kl. - 2. - 4. - 6. - 8. og 10.  klassetrin og gælder for 2 år ad gangen.

For hvert forældrerådsmedlem vælges én personlig suppleant.

Valg sker ved almindelig stemmeflertal blandt og af de fremmødte forældre, dog således at hvert hjem kun er indehaver af én stemme, og valget ledes af det eksisterende forældrerådsmedlem.                   

Stk. 5.          

Forældrerådet vedtager selv sin forretningsorden og vælger af sin midte formand, næstformand og sekretær. Der udarbejdes referat efter hvert forældrerådsmøde, som indsættes i forældrerådets mødeprotokol. Der afholdes mindst 2 møder årligt.

(Forretningsordenen optages som bilag til vedtægterne)

Stk. 6.          

Forældrerådet har ikke nogen pædagogisk, økonomisk eller administrativ kompetenceover for skolen og er dermed heller ikke ansvarlig på disse områder.


Se forretningsorden for Forældrerådet her

Se også skolens vedtægter: Skolens vedtægter