Fravær

Fravær

Forud for hver offentliggørelse af karakterblade vil klasselæreren opgøre elevens fraværsdage og notere dette på karakterbladet i 4. – 9. klasse. I 0. – 3. klasse udsender klasselæreren 3 gange årligt besked til forældrene om antal fraværsdage. Ved fravær over 10% retter skolen henvendelse til hjemmet.

 

Fritagelse af elever

Det strider grundlæggende mod skolens holdning, at elever holder fri uden for skolens ferieperioder. Der er 200 skoledage om året, og det er elevernes arbejdsdage. 

Som skole er vi bevidste om, at der er forældre, der af forskellige årsager ikke kan holde fri sammen i skolens ferier, og vi véd, at rejser er billigere uden for skoleferierne. 

Skolen henstiller alligevel til, at eleverne kun undtagelsesvis holder fri på skoledage. Det gør vi af følgende årsager:

  • Der foregår undervisning i vigtigt fagligt stof hver eneste dag
  • Eleverne har læringsmakkere, og meget undervisning foregår som par- og gruppearbejde, evt. med fremlæggelser
  • Som kammerater og samarbejdspartnere regner eleverne med hinanden, og det har konsekvenser for samarbejde og relationer, når elever er fraværende. Man svigter sine kammerater, når man er fraværende
  • Fritagelse til ferie kommer oven i andet fravær – herunder sygdom
  • Et højt fravær betyder, at der er større risiko for, at barnet bliver valgt fra kammeratskabsmæssigt af både faglige og sociale årsager

Når forældre fritager børn fra skolegang, er forældrene ansvarlige for at barnet indhenter det forsømte skolearbejde. I kan følge med i klassens arbejde og lektier ved hjælp af lektiebogen på Intra. Skolens lærere leverer ikke særlige undervisningsplaner eller materialer til fraværende elever.

Det er alene skolelederen, der kan bevillige elever fritagelse fra undervisning! Det kan forældre ikke, idet forældre ved indmeldelse på skolen har overgivet den myndighed og det dertil hørende ansvar til skolen. 
Retten til at give fri er uddelegeret til klasselærerne, når der kun er tale om én dag.

Fravær af længere varighed end én dag skal der anmodes om hos skolelederen. Dette gøres ved at sende en skriftlig anmodning om fritagelse via Intra til skolelederen.

PP/19.01.2023