Ophør af samarbejde

Retningslinjer vedr. ophør af samarbejde mellem skole og hjem

 

Følgende citat fra Lov om frie grundskoler klarlægger skolernes retsstilling på området:

§ 1. Friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) kan inden for rammerne af denne lov og lovgivningen i øvrigt give undervisning, der stemmer med skolernes egen overbevisning, og tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med denne overbevisning. Skolerne afgør inden for de samme rammer frit, hvilke elever de vil have på skolerne. 

På Fredericia Realskole optages elever ved en optagelsessamtale, hvor bl.a. skolens værdigrundlag italesættes. Forældre til kommende elever i børnehaveklasser og 5.C informeres herom på et informationsmøde forud for skolestarten. Således er elever og forældre velorienterede om de for skolen meget vigtige værdier: Faglighed – Ansvarlighed – Gensidig Respekt - Engagement – Fællesskabsorientering.

Den tætte kontakt mellem skole og hjem løser langt hovedparten af de problemstillinger, der vedrører elevens skolegang. Ophør af samarbejde mellem skole og hjem sker først, når der for skolen ikke synes at være andre muligheder.


På Fredericia Realskole går følgende forud for en udskrivning:

 

 • Der konstateres store faglige, adfærdsmæssige, sociale, fysiske eller trivselsmæssige problemer for barnet eller klassen.
 • Klasselæreren søger at løse problemerne i samarbejde og dialog med eleven/eleverne og klassens øvrige lærere og pædagoger.
 • Klasselæreren inddrager forældrene i løsning af problemerne.
 • Skolens ledelse orienteres og inddrages efter nærmere vurdering.
 • Ressourcepersoner på skolen, fx AKT-medarbejdere, kan inddrages i løsning af problemerne.
 • Der afholdes evt. møde med repræsentanter fra skole og hjem samt andre relevante aktører f.eks. psykolog. På møderne indgås klare aftaler for det videre forløb.
 • Kalder problemstillingen på henstillinger, påtaler eller advarsler, italesættes de af skoleledelsen, ligesom det også overordnet italesættes, at der er en naturlig grænse for antallet af henstillinger, påtaler eller advarsler.
 • Hvis problemerne ikke løses eller eskalerer, inddrages skoleledelsen i forløbet, og der udarbejdes en fælles handlingsplan og opstilles succeskriterier for den nødvendige udvikling. På et sådant møde italesættes, at det - såfremt succeskriterierne ikke opnås - kan blive nødvendigt, at forældrene finder et andet skoletilbud til barnet. 
  Hvornår skolelederen inddrages, afhænger af dybden og kompleksiteten i den enkelte sag.
 • Omhandler sagen samarbejdsvanskeligheder og/eller manglende tillid mellem skole og hjem, mødes skoleleder og hjemmet for at afklare, om samarbejdsvanskelighederne kan løses og/eller om den manglende tillid er uoprettelig. 


Udskrivningsproces


Anser skolen det ikke længere muligt at fortsætte samarbejdet, træder skolens udskrivnings-proces i kraft, og forældrene orienteres herom.

Inden skolen træffer sin endelige afgørelse om udskrivning af barnet, giver skolen barnet og forældrene mulighed for at give deres perspektiv på sagen. 

Når skolen har truffet sin afgørelse, skal beslutningen om ophør af samarbejde mellem skole og hjem bekendtgøres for de involverede parter. Dette skal som minimum ske skriftligt. I den skriftlige henvendelse begrunder skolen sin afgørelse og angiver, hvilke oplysninger, der ligger til grund for afgørelsen. Processen op til beslutningen om ophør af samarbejde bør fremgå, herunder skolens indsats i forhold til barnet, samarbejde med forældrene m.v. Desuden skal det fremgå, fra hvilken dato ophøret af samarbejdet vil ske.

Skolen tilbyder en udskrivningssamtale med barnet og forældrene. Ved samtalen kan interne og/eller eksterne ressourcepersoner fra fx AKT, PPR eller UU deltage, ligesom skolen tilbyder at hjælpe med at overdrage vigtige informationer til den modtagende skole. 

Skolen tager referater eller resuméer af møder, der afholdes i sagen. Disse sendes til mødedeltagerne - dog ikke til eleven.

Beslutning om, hvorvidt en elev kan fortsætte sin skolegang på Fredericia Realskole eller ej, ligger alene hos skolens ledelse. Ledelsen orienterer skolens bestyrelse om udskrivningssager. 


Øjeblikkeligt ophør af samarbejde


Skolen har skærpede sanktioner over for anvendelse, køb og salg af rusmidler og alkohol, gentagen snyd ved opgaveløsning samt respektløs adfærd over for andre. I sådanne situationer vil samarbejdet mellem skole og hjem kunne ophøre øjeblikkeligt. 


Hvem er part i sagen?


På Fredericia Realskole vurderes det, at den eller de personer, som har en væsentlig retslig og individuel interesse i sagens udfald er part. I sager vedrørende elevers udmeldelse er den pågældende elevs forældre således part i sagen. Hvis elevens forældre er fraskilte men har delt forældremyndighed, skal også den forælder, der ikke bor sammen med eleven, underrettes og behandles som part i sagen.
 
I henhold til børnekonventionen skal skolen sikre, at et barn får mulighed for frit at udtrykke sine synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet. Det er skolens ambition i hele forløbet, at barnet bliver inddraget på en måde, som giver bedst muligt udbytte og mening for barnets videre færd. 


Hvem er ikke part i sagen?


Hvis et forældrepar eller en elev rejser en sag mod en anden elev (fx hvis eleven udøver mobning eller vold mod andre), er de personer, der rejser sagen, og som evt. er skadelidte, ikke part i sagen. Skolen skal modtage deres redegørelse, men de orienteres ikke om skolens håndtering af og beslutninger i sagen. 

Øvrige forældre og elever er heller ikke part i sagen. 


Aktindsigt


Frie grundskoler er ikke omfattet af Forvaltningsloven (med undtagelse af kapitel 2 og 8 vedrørende habilitet og tavshedspligt), og dens bestemmelser om offentlig aktindsigt. Skolerne er heller ikke omfattet af Offentlighedsloven, da frie grundskoler ikke anses for at være en del af den offentlige forvaltning og derfor heller ikke forpligtet til at udlevere oplysninger til tredjepart.

Skolen er derfor ikke forpligtet til at udlevere materiale i konkrete sager til forældre, journalister og andre, som med henvisning til Lov om aktindsigt, Forvaltningsloven eller lignende beder om at få udleveret materiale.

 

PP/10.01.2023