Antimobbestrategi

Antimobbestrategi image.png

 

Indledning og definition af mobning 

Alle børn har ret til en tryg skolegang.

Mobning kan opleves som et uhåndterbart problem for den, der bliver ramt af det og kan blandt andet defineres således:

Ifølge Arbejdstilsynet går grænsen ved, at ofret ikke er i stand til at forsvare sig effektivt: "Der er tale om mobning, når en person regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en anden person for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.

Børns Vilkårs mobbeforståelse lægger sig op ad den nyeste forskning på området. Forskningen viser, at mobning ikke handler om det enkelte barn, men om de mønstre, der kan opstå i utrygge fællesskaber. Mobning handler ikke om onde børn men om onde mønstre.

Der er derfor ikke tale om mobning, hvis man tilfældigvis bliver drillet en dag, eller hvis man en dag er i slagsmål med en anden, eller hvis man en dag bliver generet fysisk eller verbalt. Det er situationer, der uundgåeligt opstår af og til.

I situationer hvor der sker mobning, er der brug for en indsats.

 

Skolens vision og værdier

Skolens vision

Med rødder i skolens traditioner danner vi i fællesskab
nysgerrige og dygtige børn og unge, som tør.

Dén vision stræber vi imod gennem en målrettet og engageret indsats såvel fagligt som pædagogisk og socialt.


Skolens værdier
•    Faglighed 
•    Ansvarlighed
•    Gensidig respekt
•    Engagement
•    Fællesskabsorientering
 

Forebyggende indsatser – eksempler herpå

Klasseregler; på klassen udarbejdes der klasseregler, der skal fremme elevernes trivsel og læringsmiljø. Reglerne synliggøres i klasserummet og revideres løbende.

Elevråd; elever fra 1. klasse og op indgår i skolens elevråd. Elevrådet arbejder med mange forskellige indsatser herunder trivselsfremmende tiltag.

Trivselsmaterialer; skolen anvender anerkendte trivselsmaterialer i skolehverdagen.

Venskabsklasser; et væsentligt element i relationsdannelsen mellem skolens elever. Der bygges relationer og fællesskaber på tværs af årgange.

Sociale arrangementer, hytteture og lejrskoler; på alle skolens årgange er der sociale arrangementer, herunder bl.a. hytteture og lejrskoler, som har til formål at understøtte skolens vision og værdier.

 

Forventninger 

Det forventes, at såvel ansatte som elever og forældre respekterer og efterlever skolens værdier, ordensregler og kommunikationspolitik.

Skolens rolle
Får skolens personale kendskab til eller mistanke om, at mobning finder sted orienteres skolens ledelse og nedenstående handleplan iværksættes.

Elevens rolle
Eleverne er med til at stoppe mobning, hvis de er bekendte med, at det foregår.
Eleverne fortæller det til en voksen – forælder/lærer/pædagog – hvis mobning finder sted.

Forældrenes rolle 
Forældrene kaldes ofte ”den usynlige klassekammerat”. Skolen forventer, at forældrene aktivt er med til at arbejde for god trivsel. Forældrene informerer skolen, hvis de har kendskab til eller mistanke om, at mobning finder sted.

”Fri for Mobberis” syv gode forældreråd – som skal sikre, at alle børn bliver en del af fællesskabet:

1.    Støt dit barn i at lege med forskellige – både i børnehaven/skolen og i fritiden
Det styrker børnenes fællesskab og forebygger mobning, når børnene kender hinanden godt på kryds og tværs. Når du gør en ekstra indsats for at få legeaftaler med alle – også dem, dit barn ikke plejer at lege med – så er du med til at sikre alle børn en plads i fællesskabet.
 
2.    Tal ordentligt om og til andre børn, forældre, pædagoger og lærere
Børn spejler sig i deres forældre, og hvis du er positiv over for børnehaven/skolen, pædagogerne, lærerne, kammeraterne og deres forældre, så vil dit barn også være det. Sig fx hej til alle – både børn og voksne – når du bringer og henter dit barn, og lær kammeraternes navne at kende.
 
3.    Hold arrangementer for alle
Fødselsdage betyder meget for børn. Det gør både ondt på det barn, der ikke inviteres med, og på det barn, som ingen gæster får. Bestræb jer på at invitere hele stuen/klassen – eller alle piger eller alle drenge – når I holder fødselsdag eller andre fester, og prioritér, at dit barn kan være med, når andre inviterer.
 
4.    Støt dit barn i at reagere, hvis en kammerat bliver udsat for noget uretfærdigt
Børn, der ikke er en del af børnefællesskabet, har brug for en håndsrækning og en invitation fra en kammerat. Ros dit barn, når hun eller han hjælper en kammerat, der har brug for det. Børn, der har mod til at sige fra, og som er gode til at hjælpe og trøste andre, vokser indeni.
 
5.    Vis interesse for dit barns digitale liv
Børn ved, hvordan de betjener medier, men forstår dem ikke altid. Derfor har de brug for vejledning fra voksne. Vær nysgerrig og leg med – og tal med dit barn om, hvordan man også i den digitale verden udviser omtanke over for andre.
 
6.    Spørg ind, hvis dit barn er ked af noget
Anerkend dit barns følelser, men husk også, at der altid er flere sider af samme sag. Hjælp dit barn til at tænke over, om andre børn kunne have oplevet tingene på en anden måde i forbindelse med en konflikt og tal evt. med andre forældre, en lærer eller pædagog, inden du reagerer på en konflikt.
 
7.    Vær åben og positiv, hvis andre forældre fortæller om deres barns udfordringer
Det er meget svært at fortælle, at ens barn er ked af det eller har problemer i børnehaven/skolen og fx har brug for legeaftaler og kammerater. Vis interesse og åbenhed – så bliver det lettere for alle.

Handleplan 

image.png

Mobbehåndteringsmodellen er hentet fra Emu.dk


Dataindsamling kan ske på forskellige måder bl.a. via:
-    Trivselsmålinger 
-    Observationer 
-    Interviews 
-    Samarbejde med forældrene 

Analyse af de indsamlede data sker typisk i et samarbejde mellem klasselærer, øvrige faglærere, skolens ledelse og evt. eksterne samarbejdsparter. 

Planlægning af tiltag sker ud fra overvejelser omkring, hvad den ønskede effekt af tiltagene er. Det overvejes nøje, hvilke fordele og ulemper et tiltag forventes at have.

Afprøvningen vil vise, om tiltagene virker efter hensigten. Tiltagene justeres evt. til undervejs.

Evaluering af processen. Hvis nødvendigt starter man forfra med modellens 5 trin.


Mobbehåndteringsmodellen iværksættes snarest muligt efter, at skolen har fået kendskab til problemerne. 
En handleplan, planlægning af tiltag, skal udarbejdes senest 10 arbejdsdage efter skolens kendskab til problemerne. Handleplanen lægges i klasseloggen, klasselæreren sørger for dette.


PP, AHK og DS – 06.02.2020